Pg. Lluís Companys, 23, 08010 Barcelona
Telèfon: 93 310 63 94
Fax: 93 268 34 69
Sou a: Inici > Àrees dels ajuts > Suport a la recerca

Ajuts de suport a la recerca: Grups i xarxes

ResoltaAjuts per al desenvolupament i la consolidació de xarxes temàtiques de recerca en el marc de la Comunitat de Treball dels Pirineus (XI-CTP).

Data màxima de presentació de sol·licituds: 30/06/2007

Objecte:
Atorgar ajuts, en règim de concurrència competitiva, per finançar les activitats d'investigadors/res i/o grups de recerca pertanyents al territori de la CTP que tinguin com a finalitat l'increment de la comunicació, l'intercanvi de coneixements, compartir recursos tecnològics o facilitar el treball comú d'investigació per formentar la consolidació de la col·laboració, el desenvolupament de projectes d'investigació comuns i la preparació de projectes d'investigació europeus.

Àmbit:
Per a la realització de les actuacions subvencionables seran considerades prioritàries les temàtiques següents:
- Investigacions científiques emmarcades en un context pirinenc.
- Investigacions relatives a altres temàtiques d'interès comú per a la CTP.
- Àrees prioritàries dels Programes 6è i 7è de la Unió Europea.

Destinataris:
Poden ser destinataris els investigadors/res i/o grups de recerca d'universitats, de centres de recerca i tecnologia públics i privats sense finalitat de lucre i d'empreses, tots ells radicats a Catalunya.
En la data de presentació de sol·licituds la coordinació territorial ha de complir els requisits següents:
a) Ser professor/a o personal investigador de les universitats catalanes, d'acord amb els termes establerts en la Llei 1/2003, de 19 de febrer d'Universitats de Catalunya (LUC), ser personal investigador de les institucions no universitàries sense finalitat de lucre situades a Catalunya i que entre les seves activitats principals hi figuri la recerca, ser personal de la Institució Catalana de Recerca i d'Estudis Avançats (ICREA), o ser personal investigador d'empreses de Catalunya.
b) Les xarxes temàtiques interregionals han d'estar constituïdes per un mínim de tres grups d'investigadors/res o de tres centres de recerca, que pertanyin a un mínim de tres regions que formin part de la CTP. La xarxa ha de tenir caràcter transfronterer.
c) La xarxa temàtica ha de tenir un/a coordinador/a general i un/a coordinador/a per cada territori participant. La coordinació general ho ha de ser també del seu territori.

Durada:
La durada màxima de les activitats de la xarxa serà de dos anys, comptats a partir de l'acceptació de l'ajut.

Import:
L'import màxim assignat per al finançament de les activitats de la xarxa durant dos anys serà e 6.000,00 euros.

Lloc de presentació:
Les sol·licituds, d'acord amb el model normalitzat, s'han de presentar al registre de l'AGAUR (Via Laietana, 28, 2a planta 08003 Barcelona), en suport paper i en suport electrònic, o a qualsevol dels llocs que estableix l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i de procediment administratiu comú.
Els impresos normalitzats i les bases es poden obtenir a les dependències de l'AGAUR, i també a la pàgina web http://www.gencat.cat/agaur

Resolució:
Sis mesos comptadors des de l'endemà de la data de presentació de sol·licituds. Transcorregut aquest termini sense resolució expressa, l'ajut sol·licitant s'entén desestimat per silenci.