Pg. Lluís Companys, 23, 08010 Barcelona
Telèfon: 93 310 63 94
Fax: 93 268 34 69
Sou a: Inici > Àrees dels ajuts > Suport a la recerca

Ajuts de suport a la recerca: Grups i xarxes

ResoltaAjuts per al desenvolupament i la consolidació de xarxes temàtiques de recerca en el marc de la Comunitat de Treball dels Pirineus (XI-CTP).

Data màxima de presentació de sol·licituds: 30/06/2008

Objecte:
Atorgar ajuts per finançar les activitats d'investigadors/res i d'equips de recerca pertanyents al territori de la CTP que tinguin com a finalitat l'increment de la comunicació, l'intercanvi de coneixements, compartir recursos tecnològics o facilitar el treball comú de recerca per formentar la consolidació de la col·laboració, el desenvolupament de projectes d'investigació comuns i la preparació de projectes d'investigació europeus.

Àmbit:
Per a la realització de les actuacions subvencionables seran considerades prioritàries les temàtiques següents:
- Investigacions científiques emmarcades en un context pirinenc.
- Investigacions relatives a altres temàtiques d'interès comú per a la CTP.
- Àrees prioritàries del 7è Programa marc de la Unió Europea.

Destinataris:
Els/les investigadors/es i els equips de recerca d'universitats, de centres públics i privats sense finalitat de lucre que tinguin com a activitat principal la recerca, i d'empreses o d' actors socioeconòmics, situats a Catalunya.
El beneficiari de l'ajut serà la universitat, centre, empresa o actor socioeconòmic al que pertany la persona o grup destinatari.
Els/les investigadors/es i els equips de recerca s'han de constituir en xarxa temàtica de recerca.

Durada:
La durada màxima de les activitats de la xarxa de recerca és de dos anys, comptats des de l'1 de gener de 2009.

Import:
L'import màxim assignat per al finançament de les activitats de la xarxa temàtica de recerca durant els dos anys és de 6.000 euros.

Lloc de presentació:
Les sol·licituds, d'acord amb el model normalitzat, s'han de presentar al registre de l'AGAUR (Via Laietana, 28, 2a planta 08003 Barcelona), en suport paper i en suport electrònic, o a qualsevol dels llocs que estableix l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i de procediment administratiu comú.
Els impresos normalitzats i les bases es poden obtenir a les dependències de l'AGAUR, i també a la pàgina web http://www.gencat.cat/agaur

Resolució:
Sis mesos comptadors des de l'endemà de la data de presentació de sol·licituds. Transcorregut aquest termini sense resolució expressa, s'entendrà desestimat per silenci l'ajut sol·licitat.