Pg. Lluís Companys, 23, 08010 Barcelona
Telèfon: 93 310 63 94
Fax: 93 268 34 69
Sou a: Inici > Àrees dels ajuts > Suport a la recerca

Ajuts de suport a la recerca: Grups i xarxes

ResoltaAjuts per al desenvolupament i la consolidació de xarxes temàtiques de recerca en el marc de la Comunitat de Treball dels Pirineus (XI-CTP 2010)

Data màxima de presentació de sol·licituds: 15/07/2010

Objecte:
Atorgar ajuts per finançar l'organització d'un sistema estable de relacions i col·laboració entre el personal investigador i/o grups de recerca d'entitats dels territoris de la CTP.
La finalitat de la xarxa és la consolidació de la col·laboració cientificotècnica per preparar el desenvolupament de projectes de recerca en comú i la presentació/obtenció de projectes de recerca europeus.
D'aquesta manera, amb l'establiment de la xarxa s'ha d'aconseguir l'increment de la comunicació, l'intercanvi de coneixements, l'opció de compartir recursos tecnològics i facilitar el treball comú.

Àmbit:
Per a la realització de les actuacions subvencionables seran considerades prioritàries les temàtiques següents:
- Recerques específiques emmarcades en el context pirinenc.
- Recerques relatives a altres temàtiques d'interès comú per a la CTP.
- Àrees prioritàries del 7è Programa marc de la Unió Europea.

Destinataris:
El personal investigador i els equips de recerca de les universitats, centres de recerca,institucions sense ànim de lucre i de les empreses i/o actors socioeconòmics citats a la base 1, d'acord amb els requisits esmentats per a cada modalitat d'ajut.

Durada:
La durada màxima de les activitats del projecte és de dos anys, comptadors des de l'1 de gener de 2011.

Característiques:
Els investigadors o les investigadores i els equips de recerca s'han de constituir en xarxa temàtica de recerca formada per un mínim de tres equips de recerca, que pertanyin cadascun d'ells a un territori diferent de la CTP. És necessari que la proposta tingui caràcter transfronterer, és a dir, que hi participin equips de recerca de, com a mínim, dos estats diferents.

Import:
L'import màxim de l'ajut serà de 6.000,00 euros.

Termini de presentació:
El termini de presentació de sol·licituds restarà obert des de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució en el DOGC fins al 15 de juliol de 2010.

Lloc de presentació:
La sol·licitud, d'acord amb el model normalitzat, l'ha de formalitzar en el cas de les modalitats A i C la persona responsable territorial, amb el vistiplau de la persona que representi legalment l'entitat i no pot superar el nombre de fulls que s'estableixin.
Les persones sol·licitants han d'emplenar la sol·licitud en el formulari corresponent i presentar-la telemàticament i en format paper (només el formulari general amb les signatures corresponents) al registre de l'AGAUR o d'acord amb el que estableix l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
L'imprès normalitzat de sol·licitud i les bases es poden obtenir a les dependències de l'AGAUR (Via Laietana, 28, 2a planta, 08003 Barcelona) i també a la seva pàgina web (http://www.gencat.cat/agaur) i a la del Comissionat per a Universitats i Recerca (CUR) (http://www.gencat.cat/diue/ur).

Resolució:
El termini legal màxim per resoldre és de sis mesos comptadors des de l'endemà de la data de publicació de la convocatòria al DOGC. Transcorregut aquest termini sense resolució expressa, s'entendrà desestimat per silenci l'ajut sol·licitat.