Pg. Lluís Companys, 23, 08010 Barcelona
Telèfon: 93 310 63 94
Fax: 93 268 34 69
Sou a: Inici > Àrees dels ajuts > Beques i ajuts per a estudiants universitaris

Beques i ajuts per a estudiants universitaris: Ajuts pregrau

ResoltaBeques per a estades de mobilitat internacional, amb reconeixement acadèmic, per a l'alumnat de les universitats públiques catalanes i de la Universitat Oberta de Catalunya que demostri un rendiment acadèmic especial (EXCEL·LÈNCIA ACADÈMICA 2011)

  • Acrònim: EXCEL·LÈNCIA ACADÈMICA
  • Enviar

Les sol·licituds s'han de complimentar per mitjans electrònics a través de l'Oficina Virtual de Tràmits (OVT) de la seu corporativa de la Generalitat de Catalunya.
Recordeu que si trameteu la sol·licitud sense certificat digital, heu de presentar el rebut corresponent i la sol·licitud al registre de l'AGAUR.

Data màxima de presentació de sol·licituds: 29/02/2012

Objecte:
Concedir beques per a estades de mobilitat internacional, amb reconeixement acadèmic, destinades a l'alumnat universitari que demostri un rendiment acadèmic especial. L'estada es durà a terme durant el curs acadèmic 2012-2013.

Sol·licitants:
Estudiants matriculats durant el curs acadèmic 2011-2012 en una de les universitats següents:
- Universitat de Barcelona
- Universitat Autònoma de Barcelona
- Universitat Politècnica de Catalunya
- Universitat Pompeu Fabra
- Universitat de Girona
- Universitat de Lleida
- Universitat Rovira i Virgili
- Universitat Oberta de Catalunya.

També poden optar a aquestes beques els alumnes que estiguin matriculats als següents centres adscrits:
- Institut Nacional d'Educació Física (INEFC), adscrit a la Universitat de Barcelona
- Institut Nacional d'Educació Física (INEFC), adscrit a la Universitat de Lleida
- Escola Universitària d'Enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona (EUETIB), adscrit consorciat a la Universitat Politècnica de Catalunya
- Escola Universitària d'Enginyeria Industrial d'Igualada (EUETI), adscrit consorciat a la Universitat Politècnica de Catalunya.

Característiques:
Es poden beneficiar d'aquesta convocatòria les persones que compleixin els requisits següents:
a) Tenir la ciutadania espanyola o de qualsevol estat membre de la Unió Europea. En aquest darrer cas, es requereix que l¿estudiant o les persones que el o la sustenten hagin treballat a Espanya l'any 2010. En el cas de l'alumnat no comunitari, s'aplicarà el que disposa a la Llei orgànica a 2/2009, d'11 de desembre, de reforma de la Llei orgànica 4/2000, d'11 de gener, sobre drets i llibertats de les persones estrangeres a Espanya i la seva integració social.

b) Estar matriculat o matriculada en alguna universitat descrita en l'objecte d'aquesta convocatòria en el curs acadèmic 2011-2012, en uns estudis adreçats a l'obtenció d'un títol oficial de grau, llicenciatura, enginyeria, arquitectura, diplomatura, magisteri, enginyeria tècnica o arquitectura tècnica, situació que s'ha de mantenir mentre duri l'ajut.

c) Haver superat, en finalitzar el curs 2010-2011, com a mínim 120 crèdits en primera convocatòria. Aquests crèdits han d'haver estat cursats en una universitat del sistema universitari català.

Import:
La beca inclou un ajut en concepte de despeses de desplaçament i un import mensual per una durada màxima de l'estada de fins a 6 mesos.

Lloc de presentació:
Les sol·licituds s'han de complimentar per mitjans electrònics a través de l'Oficina Virtual de Tràmits (OVT) de la seu corporativa de la Generalitat de Catalunya.
Si sol·licites l'ajut amb certificat digital, no cal presentar res en paper al registre de l'AGAUR.
Si sol·licites l'ajut sense certificat digital, recordeu que heu de presentar el rebut emès, juntament amb la sol·licitud signada en paper al registre de l'AGAUR dins del termini establert de presentació de sol·licituds.

Resolució:
El termini màxim per dictar i notificar la resolució és de sis mesos a comptar des de l'endemà de la data de publicació de la convocatòria.

Informació:
Aquests ajuts a l'alumnat universitari són incompatibles amb qualsevol altra beca o ajut per a la mateixa finalitat i, en especial, amb la convocatòria d'ajuts a la mobilitat internacional dels i les estudiants amb reconeixement acadèmic de les universitats o dels centres d'estudis superiors d'ensenyaments artístics de Catalunya.