Generalitat de Catalunya

Què i per què estudiar a les universitats catalanes?
 
 
 

Què vols estudiar?

On vols estudiar?

Data de l'última actualització 19/04/2012
Banner
 
Detall de l'estudi
Universitats
Enginyeria tècnica d'obres públiques, especialitat en transports i serveis urbans
 
Nom:  Enginyer/a tècnic/a d'obres públiques, especialitat en transports i serveis urbans
Tipus de títol:  Oficial i homologat Àmbit:  Tècnic Cicle:  1r cicle
 
INFORMACIÓ

L'enginyer/a tècnic/a d'obres públiques és un professional amb un camp de treball ampli i divers en el marc de l'enginyeria civil i de l'obra pública. La seva activitat està orientada cap al projecte, l'execució i el control de la construcció de l'obra civil; per tant, és freqüent trobar-lo tant a l'empresa constructora com a la consultora. Les tasques de seguiment, manteniment i conservació de l'obra ja realitzada també formen part de l'actuació d'aquest professional. Aquesta tasca sovint és duta a terme des de les administracions: central, autonòmica i local.

L'enginyeria tècnica d'obres públiques, especialitat en transports i serveis urbans aprofundeix en les matèries de l'àmbit dels Transports i Serveis Urbans com ara el trànsit, l'urbanisme, el planejament urbanístic, els serveis urbans i les infraestuctures dels transports.

  CURS
2012-2013
Banner estudi
ESTRUCTURA
Com s'organitzen els estudis? Fletxa dreta Matèries troncals Fletxa dreta Activitats complementàries durant els estudis Fletxa dreta

Com s'organitzen els estudis?

Els estudis d'enginyeria tècnica d'obres públiques, especialitat en transports i serveis urbans es componen de tres cursos més un treball de fi de carrera.

El primer curs comprèn assignatures bàsiques com ara matemàtiques, física i mecànica, dibuix i geometria, química i materials de construcció i geologia. Addicionalment, es comença amb els procediments de construcció per anar encarant la futura professió. Com en qualsevol enginyeria tècnica, el nivell d'exigència és elevat, encara que el limitat nombre de crèdits assignats a cada matèria implica un enfocament aplicat.

El segon curs inclou assignatures bàsiques-tecnològiques i algunes tecnològiques. Les primeres serien les estructures, la geotècnia, la hidràulica, que mantenen un enfocament bàsic, almenys en bona part, deixant la vessant més tecnològica per matèries del tercer curs. En aquest segon curs també s'estudien mètodes numèrics, infraestructura del transport, topografia, enginyeria ambiental i altres assignatures més tecnològiques.

El tercer i darrer curs es compon d'assignatures d'especialització: trànsit i transports urbans, explotació del transport, administració municipal i infraestructura del transport II. A més de les assignatures tecnològiques comunes anteriors cal cursar optatives, per exemple, logística, construcció i conservació de carreteres i projectes d'urbanisme.

Matèries troncals

1r cicle

Matèries Crèdits
Economia 6
Enginyeria i morfologia del terreny 9
Expressió gràfica i cartogràfica 9
Fonaments físics de l'enginyeria 9
Fonaments matemàtics de l'enginyeria 9
Infraestructura del transport 12
Projectes 6
Serveis urbans i ambientals 12
Teoria d'estructures 6
Tràfic i transport 12
Transport i territori 9
 
Activitats complementàries durant els estudis

Durant els estudis és recomanable l'estudi d'idiomes i, en concret, de l'anglès, l'estudi d'eines informàtiques per a la representació (dibuix) i les pràctiques en empreses del sector. També es recomana sortir a l'estranger, cosa que es pot fer a través dels programes d'intercanvi que permeten la realització d'assignatures a universitats estrangeres, sempre que hi hagi acord previ.

  CURS
2012-2013
Banner estudi
VIES D'ACCÉS
  CURS
2012-2013
Banner estudi
ACCÉS A UN SEGON CICLE

Accés a estudis de 2n cicle amb aquesta titulació


Estudi Complements de formació     
Antropologia social i cultural No
Arxivística i gestió de documents  (Propi) No
Ciències ambientals màxim de 42 crèdits en administració i legislació ambiental, bases de l'enginyeria ambiental, bases físicoquímiques del medi ambient, biologia, ecologia, i medi ambient i societat
Comunicació audiovisual 12 crèdits en comunicació i informació audiovisual; 10 crèdits en teoria de la comunicació i teoria de la informació i 8 crèdits en llengua
Disseny (UPC)  (Propi) No
Documentació 40-45 crèdits en anàlisi i llenguatges documentals, arxivística, bibliografia i fonts d'informació, biblioteconomia, documentació general i tecnologies de la informació
Enginyer geòleg 21 crèdits en complements de geologia: mín. de 6 crèdits en cartografia geològica i 6 crèdits en estratigrafia i paleontologia; 6 crèdits en mecànica dels medis continus; 6 crèdits en fonaments químics de l'enginyeria; 6 crèdits en ciència i tecnologia de materials; 6 crèdits en hidràulica
Enginyeria de camins, canals i ports No
Enginyeria en organització industrial 12 crèdits en administració d'empreses i organització de la producció, fonaments d'informàtica i mètodes estadístics en enginyeria; 24 crèdits en elèctrica i electrònica, química, energètica, mecànica, materials i medi ambient
Estudis d'Àsia oriental 16-24 crèdits en llengua d'àsia oriental o superant prova de nivell de llengua
Història i ciències de la música 6 crèdits en estructures del llenguatge musical; 6 crèdits en història dels estils musicals; 25-40 crèdits entre llatí, paleografia, història de l'art medieval, història de l'art contemporàni, història de l'art de l'edat moderna, història antiga, història medieval, història moderna, història contemporània, història de la filosofia, literatura i història de les idees estètiques
Humanitats 32 crèdits en llatí i cultura clàssica, llengua estrangera moderna i la seva literatura, llengua i literatura; 12 crèdits en història i història de l'art
Investigació i tècniques de mercat 8 crèdits en economia; 8 crèdits en tècniques d'investigació social
Lingüística 8 crèdits en lingüística; 8 crèdits en llengua
Periodisme 12 crèdits en comunicació i informació escrita; 10 crèdits en teoria de la comunicació i teoria de la informació; 8 crèdits en llengua
Publicitat i relacions públiques 12 crèdits en publicitat i relacions públiques; 10 crèdits en teoria de la comunicació i teoria de la informació; 8 crèdits en llengua.
Teoria de la literatura i literatura comparada 8 crèdits en teoria de la literatura; 17 crèdits a escollir entre 8 crèdits en lingüística o 9 crèdits en primera o 9 crèdits en segona literatura estrangera o 9 crèdits en literatura espanyola.
Traducció i interpretació 6 crèdits en lingüística aplicada a la traducció; 6 crèdits en teoria i pràctica de la traducció; llengues b i c
  CURS
2012-2013
Banner estudi
MÓN LABORAL
Competències que es desenvolupen amb l'estudi Fletxa dreta Quina feina fan els titulats i titulades en aquest estudi? Fletxa dreta Sortides professionals Fletxa dreta Àmbits de treball Fletxa dreta Perspectives Fletxa dreta Observacions Fletxa dreta

Competències que es desenvolupen amb l'estudi

Els/les enginyers/es tècnics/ques d'obres públiques, especialitat en construccions civils, tenen competències en el projecte i la construcció d'obres d'enginyeria civil.

Les competències professionals es deriven de la Llei 12/1986, d'1 d'abril, modificada per la Llei 44/1992, de 9 de desembre. Segons aquesta llei, els enginyers tècnics tenen plenitud de facultats i atribucions en l'exercici de la professió, dins l'àmbit de la respectiva especialitat tècnica, en aquest cas les construccions civils. A l'article segon d'aquesta llei s'inclouen les atribucions professionals, breument: la redacció i la firma de projectes de construcció, reforma, etc.; la direcció de les activitats que són objecte dels projectes anteriors; la realització de càlculs, peritacions, estudis, informes i d'altres tasques semblants; l'exercici de la docència segons les lleis que regulen l'ensenyament universitari i la direcció de tota classe d'indústries o explotacions.

L'especialització en transports i serveis urbans implica que les atribucions es refereixen a la construcció, la conservació i l'explotació d'obres, instalacions i serveis urbans, així com els aforaments i l'ordenació del trànsit i la construcció, la conservació i la utilització de les vies de comunicació, ports i senyals marítims i el planejament, l'ordenació i l'explotació del transport. L'especialització no és determinant en la sortida professional.


Quina feina fan els titulats i titulades en aquest estudi?

L'activitat dels enginyers tècnics d'obres públiques, especialitat en transports i serveis urbans està orientada cap al projecte, l'execució i el control de la construcció de l'obra civil.

La redacció de projectes inclou la concepció de l'obra com a element únic, és a dir, que el projecte es realitza específicament per a una determinada obra. El projecte inclou tot tipus de càlculs segons necessitats.

La transmissió de la concepció del projecte i l'execució de l'obra es realitza a través dels plànols. La realització dels plànols d'un projecte d'obra civil implica el coneixement de, per un costat, les tècniques de representació (geometria) i, per l'altre, les tècniques de dibuix.

La valoració de l'obra dóna lloc al pressupost que implica un coneixement de les unitats d'obra, i la seva descomposició en subunitats, i els preus, en preus unitaris en què intervenen els preus unitaris de cada element, tals com materials i mà d'obra.

El plec de condicions tècniques particulars és el document que especifica elements tècnics per al correcte desenvolupament de l'obra.

Altres elements del projecte són estudis d'impacte ambiental i estudis de seguretat i salut.

La direcció d'obra és la tasca que permet que un projecte en paper es converteixi en una obra civil. En aquesta tasca, l'enginyer tècnic representa a la propietat (normalment l'administració pública) i dirigeix el constructor de forma que el projecte es dugui a terme en les millors condicions tècniques i econòmiques.

La construcció pròpiament dita de l'obra civil també pot estar dirigida per un enginyer tècnic d'obres públiques que executa l'obra descrita en el projecte sota la vigilància de la direcció d'obra.

Les tasques de seguiment, manteniment i conservació de l'obra ja realitzada també formen part de l'actuació d'aquest professional.


Sortides professionals

Els/les enginyers/es tècnics/ques d'obres públiques poden treballar a:

  - l'administració pública,
  - empreses constructores,
  - empreses de consultoria o enginyeria,
  - empreses de materials de construcció,
  - empreses d'elements prefabricats de construcció,
  - empreses de disseny industrial,
  - cooperatives de promoció i construcció d'habitatges,
  - empreses de transports i comunicacions,
  - empreses del sector elèctric,
  - entre d'altres.

L'exercici professional pot ser per compte propi o per compte aliè.


Àmbits de treball

Tant des de l'administració pública (central, autonòmica i local) com des d'empreses privades, o exercint la professió per compte propi.


Perspectives

Les perspectives de futur de l'enginyer tècnic d'obres públiques són bones, la qual cosa es demostra pel baix índex d'atur en aquesta professió.


Observacions

L'accés des dels ensenyaments professionals és possible encara que les probabilitats d'èxit són menors que en el cas d'accés des de batxillerat. Aquesta titulació és de primer cicle. Existeix la possibilitat de continuar amb el segon cicle de la titulació d'enginyeria de camins, canals i ports.


  CURS
2012-2013
Banner estudi
INSTITUCIONS D'INTERÈS
 
Col·legi d'Enginyers Tècnics d'Obres Públiques (CETOP)
http://www.cetop.es
 
Centre d'Estudis i Experimentació d'Obres Públiques
http://www.cedex.es
 
Col·legi d'Enginyers de Camins, Canals i Ports
http://www.ciccp.es
 
Associació d'Enginyers de Camins, Canals i Ports
http://www.ingenieria-civil.org
 
Porta 22
Espai de noves ocupacions
Telèfon:93 401 98 99 Fax:93 401 98 97
Correu electrònic:porta22@barcelonactiva.es
http://www.porta22.com
  CURS
2012-2013
Banner estudi
Avís legal | Sobre el web | © 1995-2008 Generalitat de Catalunya