Generalitat de Catalunya

Què i per què estudiar a les universitats catalanes?
 
 
 

Què vols estudiar?

On vols estudiar?

Data de l'última actualització 19/04/2012
Banner
 
Detall de l'estudi
Universitats
Documentació
 
Nom:  Llicenciat/ada en documentació
Tipus de títol:  Oficial i homologat Àmbit:  Ciències socials Cicle:  2n cicle
 
INFORMACIÓ

Els estudis de documentació tenen els objectius següents: formar especialistes en gestió de la informació i el coneixement, formar professionals que puguin exercir funcions directives i de gestió en sistemes i serveis d'informació i proporcionar les bases teòriques necessàries per a potenciar la recerca en l'àmbit de la informació i la documentació.

La gestió de la informació ha estat sempre la funció principal dels professionals de la documentació. En la societat actual la informació i el coneixement han adquirit un paper rellevant en tots els àmbits: la feina, l'educació, la cultura, el lleure, el comerç. L'accés a Internet és un dels fenòmens que millor il·lustren aquests canvis i que permet que tothom prengui consciència de la quantitat i varietat d'informació accessible, del valor que té per a qualsevol organització, des d'una empresa a un ajuntament, i de la necessitat d'una feina que va des de l'establiment de directrius per a la creació de continguts al disseny de l'estructura i l'accés a aquests continguts, ja siguin les dades estadístiques de vendes de productes, la informació textual, gràfica i sonora d'una enciclopèdia electrònica, o les dades dels equipaments d'una ciutat.

D'altra banda, el nostre país disposa d'una infraestructura de centres més directament vinculats a la promoció del coneixement, les biblioteques i els arxius. La complexitat d'aquests sistemes i serveis requereix la intervenció de professionals que defineixin les seves polítiques de serveis i desenvolupin les estratègies de gestió dels recursos per a portar-les a terme.

L'ensenyament de documentació vol preparar els estudiants perquè s'adaptin a l'evolució de les tecnologies i de la societat i, alhora, a les necessitats canviants de les organitzacions en què treballaran.

L'ensenyament de documentació és una carrera de segon cicle universitari que té una durada prevista de dos anys (uns 120 crèdits). S'hi accedeix directament amb el títol de diplomat/ada en biblioteconomia i documentació o, fent un curs de complements de formació en la matèria, des de qualsevol primer cicle universitari i des d'altres diplomatures i llicenciatures.

Aquesta titulació s'implantà el 1992 a l'Estat espanyol; a Catalunya s'imparteix des del curs 1998-1999. La Universitat de Barcelona, la Universitat Autònoma de Barcelona i la Universitat Oberta de Catalunya tenen estudis de Documentació. La titulació és, doncs, molt recent en el nostre entorn, però altres països tenen formalitzats aquests ensenyaments com a segon cicle universitari des de fa moltes dècades.

  CURS
2012-2013
Banner estudi
ESTRUCTURA
Com s'organitzen els estudis? Fletxa dreta Matèries troncals Fletxa dreta Activitats complementàries durant els estudis Fletxa dreta

Com s'organitzen els estudis?

Els eixos centrals dels estudis de documentació són l'organització, la planificació i l'avaluació de sistemes i serveis d'informació, els recursos d'informació interna i externa, els sistemes d'organització i de representació del coneixement, les tecnologies de la informació i l'edició electrònica. També formen part del nucli dels continguts bàsics l'estadística i els sistemes informàtics.

Les facultats que imparteixen aquests ensenyaments tenen una àmplia oferta d'assignatures optatives que faciliten que l'estudiantat pugui acabar de configurar el seu perfil professional; la llista següent n'és una mostra:

Fonts d'informació econòmica i empresarial, fonts d'informació en ciències de la salut, comprensió i tractament de la informació als mitjans de comunicació, règim jurídic de la informació, preservació de recursos d'informació digital, gestió i polítiques culturals, màrqueting i qualitat, multimèdia, organització i avaluació de processos tècnics, polítiques d'informació, auditoria de la informació, programació per al web, sistemes de gestió de la documentació administrativa, tècniques estadístiques i bibliomètriques, intel·ligència competitiva, unitats d'informació en un entorn municipal, xarxes corporatives (intranets).

Matèries troncals
 

2n cicle

Matèries Crèdits
Administració de bases de dades 6
Administració d'unitats d'informació 6
Estadística 6
Gestió de recursos informatius 6
Planificació i avaluació de sistemes d'informació i documentació 6
Recursos i serveis de referència especialitzats 6
Representació del coneixement i llenguatges documentals 6
Sistemes avançats d'emmagatzematge i recuperació de la informació 6
Sistemes informàtics 6
Tècniques d'indexació i resum en documentació científica 6
Tècniques documentals aplicades a la investigació 6
Teoria i sistemes d'organització 6
Activitats complementàries durant els estudis

L'estructura actual dels plans d'estudis universitaris permet que l'alumnat pugui complementar la seva formació amb les assignatures de lliure elecció que cada estudiant pot escollir d'una oferta molt àmplia. En general, i en funció dels coneixements previs dels alumnes en iniciar els estudis, es recomana que els crèdits de lliure elecció s'apliquin a reforçar els coneixements d'anglès i d'altres llengües, si no és que el pla d'estudis ja contempla l'aprenentatge de llengües com a assignatures obligatòries o optatives.

Els cursos complementaris en l'ús de les tecnologies de la informació poden ser una altra opció per als alumnes que tenen deficiències en aquesta matèria i les pràctiques en empreses i institucions -sobretot per a l'alumnat que no prové de la diplomatura de biblioteconomia i documentació- són una bona fórmula per a entrar en contacte amb el món professional i per a poder aplicar els coneixements obtinguts a situacions reals. A més, l'estudiant també pot trobar assignatures a diferents facultats que li permetin ampliar i aprofundir coneixements relacionats amb els estudis -per exemple, lingüística computacional, filosofia de la ciència o organització d'empreses.

Les possibilitats de fer assignatures i/o activitats de lliure elecció són moltes, però els crèdits de lliure elecció que cal fer per completar els estudis són reduïts (uns 12); per això cal que l'estudiant sàpiga molt bé a què vol aplicar-los i com treure'n un rendiment màxim de cara a la seva formació. Els tutors de l'ensenyament són un bona opció perquè l'alumne rebi assessorament de com enfocar aquestes assignatures.

  CURS
2012-2013
Banner estudi
VIES D'ACCÉS

Vies d'accés al segon cicle


Estudi Complements de formació    
Administració i direcció d'empreses 40-45 crèdits en anàlisi i llenguatges documentals, arxivística, bibliografia i fonts d'informació, biblioteconomia, documentació general i tecnologies de la informació
Arquitectura 40-45 crèdits en anàlisi i llenguatges documentals, arxivística, bibliografia i fonts d'informació, biblioteconomia, documentació general i tecnologies de la informació
Arquitectura tècnica 40-45 crèdits en anàlisi i llenguatges documentals, arxivística, bibliografia i fonts d'informació, biblioteconomia, documentació general i tecnologies de la informació
Belles arts 40-45 crèdits en anàlisi i llenguatges documentals, arxivística, bibliografia i fonts d'informació, biblioteconomia, documentació general i tecnologies de la informació
Biblioteconomia i documentació No
Biologia 40-45 crèdits en anàlisi i llenguatges documentals, arxivística, bibliografia i fonts d'informació, biblioteconomia, documentació general i tecnologies de la informació
Biotecnologia 40-45 crèdits en anàlisi i llenguatges documentals, arxivística, bibliografia i fonts d'informació, biblioteconomia, documentació general i tecnologies de la informació
Ciències ambientals 40-45 crèdits en anàlisi i llenguatges documentals, arxivística, bibliografia i fonts d'informació, biblioteconomia, documentació general i tecnologies de la informació
Ciències de l'activitat física i de l'esport 40-45 crèdits en anàlisi i llenguatges documentals, arxivística, bibliografia i fonts d'informació, biblioteconomia, documentació general i tecnologies de la informació
Ciències del mar 40-45 crèdits en anàlisi i llenguatges documentals, arxivística, bibliografia i fonts d'informació, biblioteconomia, documentació general i tecnologies de la informació
Ciències empresarials 40-45 crèdits en anàlisi i llenguatges documentals, arxivística, bibliografia i fonts d'informació, biblioteconomia, documentació general i tecnologies de la informació
Ciències polítiques i de l'Administració 40-45 crèdits en anàlisi i llenguatges documentals, arxivística, bibliografia i fonts d'informació, biblioteconomia, documentació general i tecnologies de la informació
Comunicació audiovisual 40-45 crèdits en anàlisi i llenguatges documentals, arxivística, bibliografia i fonts d'informació, biblioteconomia, documentació general i tecnologies de la informació
Dret 40-45 crèdits en anàlisi i llenguatges documentals, arxivística, bibliografia i fonts d'informació, biblioteconomia, documentació general i tecnologies de la informació
Economia 40-45 crèdits en anàlisi i llenguatges documentals, arxivística, bibliografia i fonts d'informació, biblioteconomia, documentació general i tecnologies de la informació
Educació social 40-45 crèdits en anàlisi i llenguatges documentals, arxivística, bibliografia i fonts d'informació, biblioteconomia, documentació general i tecnologies de la informació
Enginyer geòleg 40-45 crèdits en anàlisi i llenguatges documentals, arxivística, bibliografia i fonts d'informació, biblioteconomia, documentació general i tecnologies de la informació
Enginyeria aeronàutica 40-45 crèdits en anàlisi i llenguatges documentals, arxivística, bibliografia i fonts d'informació, biblioteconomia, documentació general i tecnologies de la informació
Enginyeria agronòmica 40-45 crèdits en anàlisi i llenguatges documentals, arxivística, bibliografia i fonts d'informació, biblioteconomia, documentació general i tecnologies de la informació
Enginyeria de camins, canals i ports 40-45 crèdits en anàlisi i llenguatges documentals, arxivística, bibliografia i fonts d'informació, biblioteconomia, documentació general i tecnologies de la informació
Enginyeria de forests 40-45 crèdits en anàlisi i llenguatges documentals, arxivística, bibliografia i fonts d'informació, biblioteconomia, documentació general i tecnologies de la informació
Enginyeria de mines 40-45 crèdits en anàlisi i llenguatges documentals, arxivística, bibliografia i fonts d'informació, biblioteconomia, documentació general i tecnologies de la informació
Enginyeria de telecomunicació 40-45 crèdits en anàlisi i llenguatges documentals, arxivística, bibliografia i fonts d'informació, biblioteconomia, documentació general i tecnologies de la informació
Enginyeria en informàtica 40-45 crèdits en anàlisi i llenguatges documentals, arxivística, bibliografia i fonts d'informació, biblioteconomia, documentació general i tecnologies de la informació
Enginyeria industrial 40-45 crèdits en anàlisi i llenguatges documentals, arxivística, bibliografia i fonts d'informació, biblioteconomia, documentació general i tecnologies de la informació
Enginyeria naval i oceànica 40-45 crèdits en anàlisi i llenguatges documentals, arxivística, bibliografia i fonts d'informació, biblioteconomia, documentació general i tecnologies de la informació
Enginyeria química 40-45 crèdits en anàlisi i llenguatges documentals, arxivística, bibliografia i fonts d'informació, biblioteconomia, documentació general i tecnologies de la informació
Enginyeria tècnica aeronàutica, especialitat en aeromotors 40-45 crèdits en anàlisi i llenguatges documentals, arxivística, bibliografia i fonts d'informació, biblioteconomia, documentació general i tecnologies de la informació
Enginyeria tècnica aeronàutica, especialitat en aeronaus 40-45 crèdits en anàlisi i llenguatges documentals, arxivística, bibliografia i fonts d'informació, biblioteconomia, documentació general i tecnologies de la informació
Enginyeria tècnica aeronàutica, especialitat en aeronavegació 40-45 crèdits en anàlisi i llenguatges documentals, arxivística, bibliografia i fonts d'informació, biblioteconomia, documentació general i tecnologies de la informació
Enginyeria tècnica aeronàutica, especialitat en aeroports 40-45 crèdits en anàlisi i llenguatges documentals, arxivística, bibliografia i fonts d'informació, biblioteconomia, documentació general i tecnologies de la informació
Enginyeria tècnica aeronàutica, especialitat en equips i materials aeroespacials 40-45 crèdits en anàlisi i llenguatges documentals, arxivística, bibliografia i fonts d'informació, biblioteconomia, documentació general i tecnologies de la informació
Enginyeria tècnica agrícola, especialitat en explotacions agropecuàries 40-45 crèdits en anàlisi i llenguatges documentals, arxivística, bibliografia i fonts d'informació, biblioteconomia, documentació general i tecnologies de la informació
Enginyeria tècnica agrícola, especialitat en hortofructicultura i jardineria 40-45 crèdits en anàlisi i llenguatges documentals, arxivística, bibliografia i fonts d'informació, biblioteconomia, documentació general i tecnologies de la informació
Enginyeria tècnica agrícola, especialitat en indústries agràries i alimentàries 40-45 crèdits en anàlisi i llenguatges documentals, arxivística, bibliografia i fonts d'informació, biblioteconomia, documentació general i tecnologies de la informació
Enginyeria tècnica agrícola, especialitat en mecanització i construccions rurals 40-45 crèdits en anàlisi i llenguatges documentals, arxivística, bibliografia i fonts d'informació, biblioteconomia, documentació general i tecnologies de la informació
Enginyeria tècnica d'obres públiques, especialitat en construccions civils 40-45 crèdits en anàlisi i llenguatges documentals, arxivística, bibliografia i fonts d'informació, biblioteconomia, documentació general i tecnologies de la informació
Enginyeria tècnica d'obres públiques, especialitat en hidrologia 40-45 crèdits en anàlisi i llenguatges documentals, arxivística, bibliografia i fonts d'informació, biblioteconomia, documentació general i tecnologies de la informació
Enginyeria tècnica d'obres públiques, especialitat en transports i serveis urbans 40-45 crèdits en anàlisi i llenguatges documentals, arxivística, bibliografia i fonts d'informació, biblioteconomia, documentació general i tecnologies de la informació
Enginyeria tècnica de mines, especialitat en explotació de mines 40-45 crèdits en anàlisi i llenguatges documentals, arxivística, bibliografia i fonts d'informació, biblioteconomia, documentació general i tecnologies de la informació
Enginyeria tècnica de mines, especialitat en instal·lacions electromecàniques mineres 40-45 crèdits en anàlisi i llenguatges documentals, arxivística, bibliografia i fonts d'informació, biblioteconomia, documentació general i tecnologies de la informació
Enginyeria tècnica de mines, especialitat en mineralúrgia i metal·lúrgica 40-45 crèdits en anàlisi i llenguatges documentals, arxivística, bibliografia i fonts d'informació, biblioteconomia, documentació general i tecnologies de la informació
Enginyeria tècnica de mines, especialitat en recursos energètics, combustibles i explosius 40-45 crèdits en anàlisi i llenguatges documentals, arxivística, bibliografia i fonts d'informació, biblioteconomia, documentació general i tecnologies de la informació
Enginyeria tècnica de mines, especialitat en sondeigs i prospeccions mineres 40-45 crèdits en anàlisi i llenguatges documentals, arxivística, bibliografia i fonts d'informació, biblioteconomia, documentació general i tecnologies de la informació
Enginyeria tècnica de telecomunicació, especialitat en sistemes de telecomunicació 40-45 crèdits en anàlisi i llenguatges documentals, arxivística, bibliografia i fonts d'informació, biblioteconomia, documentació general i tecnologies de la informació
Enginyeria tècnica de telecomunicació, especialitat en sistemes electrònics 40-45 crèdits en anàlisi i llenguatges documentals, arxivística, bibliografia i fonts d'informació, biblioteconomia, documentació general i tecnologies de la informació
Enginyeria tècnica de telecomunicació, especialitat en so i imatge 40-45 crèdits en anàlisi i llenguatges documentals, arxivística, bibliografia i fonts d'informació, biblioteconomia, documentació general i tecnologies de la informació
Enginyeria tècnica de telecomunicació, especialitat en telemàtica 40-45 crèdits en anàlisi i llenguatges documentals, arxivística, bibliografia i fonts d'informació, biblioteconomia, documentació general i tecnologies de la informació
Enginyeria tècnica en disseny industrial 40-45 crèdits en anàlisi i llenguatges documentals, arxivística, bibliografia i fonts d'informació, biblioteconomia, documentació general i tecnologies de la informació
Enginyeria tècnica en informàtica de gestió 40-45 crèdits en anàlisi i llenguatges documentals, arxivística, bibliografia i fonts d'informació, biblioteconomia, documentació general i tecnologies de la informació
Enginyeria tècnica en informàtica de sistemes 40-45 crèdits en anàlisi i llenguatges documentals, arxivística, bibliografia i fonts d'informació, biblioteconomia, documentació general i tecnologies de la informació
Enginyeria tècnica en topografia 40-45 crèdits en anàlisi i llenguatges documentals, arxivística, bibliografia i fonts d'informació, biblioteconomia, documentació general i tecnologies de la informació
Enginyeria tècnica forestal, especialitat en explotacions forestals 40-45 crèdits en anàlisi i llenguatges documentals, arxivística, bibliografia i fonts d'informació, biblioteconomia, documentació general i tecnologies de la informació
Enginyeria tècnica forestal, especialitat en indústries forestals 40-45 crèdits en anàlisi i llenguatges documentals, arxivística, bibliografia i fonts d'informació, biblioteconomia, documentació general i tecnologies de la informació
Enginyeria tècnica industrial, especialitat en electricitat 40-45 crèdits en anàlisi i llenguatges documentals, arxivística, bibliografia i fonts d'informació, biblioteconomia, documentació general i tecnologies de la informació
Enginyeria tècnica industrial, especialitat en electrònica industrial 40-45 crèdits en anàlisi i llenguatges documentals, arxivística, bibliografia i fonts d'informació, biblioteconomia, documentació general i tecnologies de la informació
Enginyeria tècnica industrial, especialitat en mecànica 40-45 crèdits en anàlisi i llenguatges documentals, arxivística, bibliografia i fonts d'informació, biblioteconomia, documentació general i tecnologies de la informació
Enginyeria tècnica industrial, especialitat en química industrial 40-45 crèdits en anàlisi i llenguatges documentals, arxivística, bibliografia i fonts d'informació, biblioteconomia, documentació general i tecnologies de la informació
Enginyeria tècnica industrial, especialitat tèxtil 40-45 crèdits en anàlisi i llenguatges documentals, arxivística, bibliografia i fonts d'informació, biblioteconomia, documentació general i tecnologies de la informació
Enginyeria tècnica naval, especialitat en propulsió i serveis del vaixell 40-45 crèdits en anàlisi i llenguatges documentals, arxivística, bibliografia i fonts d'informació, biblioteconomia, documentació general i tecnologies de la informació
Estadística 40-45 crèdits en anàlisi i llenguatges documentals, arxivística, bibliografia i fonts d'informació, biblioteconomia, documentació general i tecnologies de la informació
Farmàcia 40-45 crèdits en anàlisi i llenguatges documentals, arxivística, bibliografia i fonts d'informació, biblioteconomia, documentació general i tecnologies de la informació
Filologia alemanya 40-45 crèdits en anàlisi i llenguatges documentals, arxivística, bibliografia i fonts d'informació, biblioteconomia, documentació general i tecnologies de la informació
Filologia anglesa 40-45 crèdits en anàlisi i llenguatges documentals, arxivística, bibliografia i fonts d'informació, biblioteconomia, documentació general i tecnologies de la informació
Filologia àrab 40-45 crèdits en anàlisi i llenguatges documentals, arxivística, bibliografia i fonts d'informació, biblioteconomia, documentació general i tecnologies de la informació
Filologia basca 40-45 crèdits en anàlisi i llenguatges documentals, arxivística, bibliografia i fonts d'informació, biblioteconomia, documentació general i tecnologies de la informació
Filologia catalana 40-45 crèdits en anàlisi i llenguatges documentals, arxivística, bibliografia i fonts d'informació, biblioteconomia, documentació general i tecnologies de la informació
Filologia clàssica 40-45 crèdits en anàlisi i llenguatges documentals, arxivística, bibliografia i fonts d'informació, biblioteconomia, documentació general i tecnologies de la informació
Filologia eslava 40-45 crèdits en anàlisi i llenguatges documentals, arxivística, bibliografia i fonts d'informació, biblioteconomia, documentació general i tecnologies de la informació
Filologia francesa 40-45 crèdits en anàlisi i llenguatges documentals, arxivística, bibliografia i fonts d'informació, biblioteconomia, documentació general i tecnologies de la informació
Filologia gallega 40-45 crèdits en anàlisi i llenguatges documentals, arxivística, bibliografia i fonts d'informació, biblioteconomia, documentació general i tecnologies de la informació
Filologia hebrea 40-45 crèdits en anàlisi i llenguatges documentals, arxivística, bibliografia i fonts d'informació, biblioteconomia, documentació general i tecnologies de la informació
Filologia hispànica 40-45 crèdits en anàlisi i llenguatges documentals, arxivística, bibliografia i fonts d'informació, biblioteconomia, documentació general i tecnologies de la informació
Filologia italiana 40-45 crèdits en anàlisi i llenguatges documentals, arxivística, bibliografia i fonts d'informació, biblioteconomia, documentació general i tecnologies de la informació
Filologia portuguesa 40-45 crèdits en anàlisi i llenguatges documentals, arxivística, bibliografia i fonts d'informació, biblioteconomia, documentació general i tecnologies de la informació
Filologia romànica 40-45 crèdits en anàlisi i llenguatges documentals, arxivística, bibliografia i fonts d'informació, biblioteconomia, documentació general i tecnologies de la informació
Filosofia 40-45 crèdits en anàlisi i llenguatges documentals, arxivística, bibliografia i fonts d'informació, biblioteconomia, documentació general i tecnologies de la informació
Física 40-45 crèdits en anàlisi i llenguatges documentals, arxivística, bibliografia i fonts d'informació, biblioteconomia, documentació general i tecnologies de la informació
Fisioteràpia 40-45 crèdits en anàlisi i llenguatges documentals, arxivística, bibliografia i fonts d'informació, biblioteconomia, documentació general i tecnologies de la informació
Geografia 40-45 crèdits en anàlisi i llenguatges documentals, arxivística, bibliografia i fonts d'informació, biblioteconomia, documentació general i tecnologies de la informació
Geologia 40-45 crèdits en anàlisi i llenguatges documentals, arxivística, bibliografia i fonts d'informació, biblioteconomia, documentació general i tecnologies de la informació
Gestió i Administració pública 40-45 crèdits en anàlisi i llenguatges documentals, arxivística, bibliografia i fonts d'informació, biblioteconomia, documentació general i tecnologies de la informació
Història 40-45 crèdits en anàlisi i llenguatges documentals, arxivística, bibliografia i fonts d'informació, biblioteconomia, documentació general i tecnologies de la informació
Història de l'art 40-45 crèdits en anàlisi i llenguatges documentals, arxivística, bibliografia i fonts d'informació, biblioteconomia, documentació general i tecnologies de la informació
Humanitats 40-45 crèdits en anàlisi i llenguatges documentals, arxivística, bibliografia i fonts d'informació, biblioteconomia, documentació general i tecnologies de la informació
Infermeria 40-45 crèdits en anàlisi i llenguatges documentals, arxivística, bibliografia i fonts d'informació, biblioteconomia, documentació general i tecnologies de la informació
Logopèdia 40-45 crèdits en anàlisi i llenguatges documentals, arxivística, bibliografia i fonts d'informació, biblioteconomia, documentació general i tecnologies de la informació
Màquines navals (dipl.) 40-45 crèdits en anàlisi i llenguatges documentals, arxivística, bibliografia i fonts d'informació, biblioteconomia, documentació general i tecnologies de la informació
Matemàtiques 40-45 crèdits en anàlisi i llenguatges documentals, arxivística, bibliografia i fonts d'informació, biblioteconomia, documentació general i tecnologies de la informació
Medicina 40-45 crèdits en anàlisi i llenguatges documentals, arxivística, bibliografia i fonts d'informació, biblioteconomia, documentació general i tecnologies de la informació
Mestre, especialitat d'audició i llenguatge 40-45 crèdits en anàlisi i llenguatges documentals, arxivística, bibliografia i fonts d'informació, biblioteconomia, documentació general i tecnologies de la informació
Mestre, especialitat d'educació especial 40-45 crèdits en anàlisi i llenguatges documentals, arxivística, bibliografia i fonts d'informació, biblioteconomia, documentació general i tecnologies de la informació
Mestre, especialitat d'educació física 40-45 crèdits en anàlisi i llenguatges documentals, arxivística, bibliografia i fonts d'informació, biblioteconomia, documentació general i tecnologies de la informació
Mestre, especialitat d'educació infantil 40-45 crèdits en anàlisi i llenguatges documentals, arxivística, bibliografia i fonts d'informació, biblioteconomia, documentació general i tecnologies de la informació
Mestre, especialitat d'educació musical 40-45 crèdits en anàlisi i llenguatges documentals, arxivística, bibliografia i fonts d'informació, biblioteconomia, documentació general i tecnologies de la informació
Mestre, especialitat d'educació primària 40-45 crèdits en anàlisi i llenguatges documentals, arxivística, bibliografia i fonts d'informació, biblioteconomia, documentació general i tecnologies de la informació
Mestre, especialitat de llengua estrangera 40-45 crèdits en anàlisi i llenguatges documentals, arxivística, bibliografia i fonts d'informació, biblioteconomia, documentació general i tecnologies de la informació
Navegació marítima 40-45 crèdits en anàlisi i llenguatges documentals, arxivística, bibliografia i fonts d'informació, biblioteconomia, documentació general i tecnologies de la informació
Nutrició humana i dietètica 40-45 crèdits en anàlisi i llenguatges documentals, arxivística, bibliografia i fonts d'informació, biblioteconomia, documentació general i tecnologies de la informació
Odontologia 40-45 crèdits en anàlisi i llenguatges documentals, arxivística, bibliografia i fonts d'informació, biblioteconomia, documentació general i tecnologies de la informació
Òptica i optometria 40-45 crèdits en anàlisi i llenguatges documentals, arxivística, bibliografia i fonts d'informació, biblioteconomia, documentació general i tecnologies de la informació
Pedagogia 40-45 crèdits en anàlisi i llenguatges documentals, arxivística, bibliografia i fonts d'informació, biblioteconomia, documentació general i tecnologies de la informació
Periodisme 40-45 crèdits en anàlisi i llenguatges documentals, arxivística, bibliografia i fonts d'informació, biblioteconomia, documentació general i tecnologies de la informació
Podologia 40-45 crèdits en anàlisi i llenguatges documentals, arxivística, bibliografia i fonts d'informació, biblioteconomia, documentació general i tecnologies de la informació
Psicologia 40-45 crèdits en anàlisi i llenguatges documentals, arxivística, bibliografia i fonts d'informació, biblioteconomia, documentació general i tecnologies de la informació
Publicitat i relacions públiques 40-45 crèdits en anàlisi i llenguatges documentals, arxivística, bibliografia i fonts d'informació, biblioteconomia, documentació general i tecnologies de la informació
Química 40-45 crèdits en anàlisi i llenguatges documentals, arxivística, bibliografia i fonts d'informació, biblioteconomia, documentació general i tecnologies de la informació
Radioelectrònica naval (dipl.) 40-45 crèdits en anàlisi i llenguatges documentals, arxivística, bibliografia i fonts d'informació, biblioteconomia, documentació general i tecnologies de la informació
Radioelectrònica naval (llic.) 40-45 crèdits en anàlisi i llenguatges documentals, arxivística, bibliografia i fonts d'informació, biblioteconomia, documentació general i tecnologies de la informació
Relacions laborals 40-45 crèdits en anàlisi i llenguatges documentals, arxivística, bibliografia i fonts d'informació, biblioteconomia, documentació general i tecnologies de la informació
Sociologia 40-45 crèdits en anàlisi i llenguatges documentals, arxivística, bibliografia i fonts d'informació, biblioteconomia, documentació general i tecnologies de la informació
Teologia 40-45 crèdits en anàlisi i llenguatges documentals, arxivística, bibliografia i fonts d'informació, biblioteconomia, documentació general i tecnologies de la informació
Teràpia ocupacional 40-45 crèdits en anàlisi i llenguatges documentals, arxivística, bibliografia i fonts d'informació, biblioteconomia, documentació general i tecnologies de la informació
Traducció i interpretació 40-45 crèdits en anàlisi i llenguatges documentals, arxivística, bibliografia i fonts d'informació, biblioteconomia, documentació general i tecnologies de la informació
Treball social 40-45 crèdits en anàlisi i llenguatges documentals, arxivística, bibliografia i fonts d'informació, biblioteconomia, documentació general i tecnologies de la informació
Turisme 40-45 crèdits en anàlisi i llenguatges documentals, arxivística, bibliografia i fonts d'informació, biblioteconomia, documentació general i tecnologies de la informació
Veterinària 40-45 crèdits en anàlisi i llenguatges documentals, arxivística, bibliografia i fonts d'informació, biblioteconomia, documentació general i tecnologies de la informació
  CURS
2012-2013
Banner estudi
MÓN LABORAL
Competències que es desenvolupen amb l'estudi Fletxa dreta Quina feina fan els titulats i titulades en aquest estudi? Fletxa dreta Sortides professionals Fletxa dreta Àmbits de treball Fletxa dreta Perspectives Fletxa dreta Observacions Fletxa dreta

Competències que es desenvolupen amb l'estudi

El/la llicenciat/ada en documentació adquireix, al llarg del seu període de formació, una sèrie de competències bàsiques que li faciliten exercir les seves funcions en llocs de direcció i de comandament i establir polítiques i gestionar la informació i el coneixement en les organitzacions.

Entre les competències que ha de tenir un llicenciat en documentació, es destaquen les següents:

 • Coneixement de les tècniques de disseny, planificació, gestió i avaluació de sistemes i serveis d'informació.
 • Capacitat per a l'anàlisi de les característiques i necessitats d'informació dels usuaris i per adequar els serveis i el disseny dels sistemes a aquestes necessitats.
 • Capacitat per a la gestió integral de la documentació.
 • Coneixement de la realitat del país en matèria de polítiques i serveis d'informació.
 • Capacitats d'anàisi i de sítesi que li facilitin l'establiment d'objectius i de prioritats i la presa de decisions, d'acord amb cada situació i segons els diversos àmbits d'activitat de la societat.
 • Capacitat per a la direcció d'equips de treball.
 • Capacitat per a treballar en equips multidisciplinaris.
 • Capacitat de lideratge.
 • Capacitat per a adaptar-se a situacions noves i nous entorns.
 • Habilitats per a la comunicació oral i escrita.
 • Habilitats en el maneig de les tecnologies.Pel que fa a les competències que faciliten l'aprenentatge al llarg del períde de formació es destaquen les següents:

 • Coneixement de llengües, sobretot de l'anglès.
 • Capacitat de sistematització, d'anàlisi i de síntesi.
 • Hàbits de rigor i coherència en el treball i l'estudi.


Quina feina fan els titulats i titulades en aquest estudi?

En ser la llicenciatura de documentació una titulació molt recent, la feina que han de fer aquests llicenciats encara no està ben definida en la pràctica professional. Tanmateix, els plans d'estudis diferencien clarament les tasques dels diplomats en biblioteconomia i documentacó, més enfocades cap a l'aplicació d'unes tècniques molt concretes per a la gestió, l'anàlisi de la informació i la documentació i la prestació de serveis a l'usuari, de les tasques encomanades als llicenciats en documentació. Aquests darrers han d'assumir el disseny i la creació de sistemes i serveis d'informació en tota mena d'organitzacions, la gestió de continguts especialitzats i les funcions directives i de gestió en biblioteques i centres de documentació.

Entre les feines concretes que un llicenciat en documentació té encomanades hi ha les següents:

 • Dissenya les polítiques d'informació de l'organització, estableix i manté relacions amb els organismes de qui depèn i amb altres centres i organismes.
 • Estableix les polítiques per a la gestió dels recursos d'informació -selecció, adquisició, organització, preservació i conservació.
 • Organitza, planifica i avalua el treball del personal tècnic per tal de millorar els processos i incorporar nous serveis.
 • Gestiona i controla el pressupost del centre o de la unitat de què és responsable.
 • Analitza les necessitats d'informació de les organitzacions tenint en compte l'entorn econòmic, tecnològic i social; i organitza els circuits per a la distribució de la informació.
 • Gestiona continguts especialitzats i elabora eines per a la seva organització i accés.
 • Dissenya i crea serveis web per a Internet i Intranet.
 • Dissenya programes per a la formació d'usuaris.
 • Treballa en col·laboració amb informàtics, economistes i altres professionals que intervenen en la gestió del coneixement i la intel.ligència corporativa en el si de l'organització.
 • Actualitza els seus coneixements professionals i tecnològics.


Sortides professionals

Els estudis de documentació preveuen diversos perfils professionals que asseguren un ampli ventall de sortides professionals per als llicenciats:

 • Especialista en gestió, organització i planificació de sistemes d'informació: exerceix com a director de sistemes, serveis o unitats d'informació de grans dimensions i de centres d'informació especialitzada.
 • Especialista en tecnologies de la informació: exerceix com a consultor en tecnologies de la informació i la documentació, cap de projectes d'informació i documentació, responsable de productes en empreses de serveis documentals, dissenya bases de dades, webs corporatives, etc.
 • Documentalista especialitzat: organitza i analitza la informació especialitzada, treballa com a indexador en l'elaboració de bases de dades especialitzades.
 • Especialista en informació i documentació a les organitzacions: dissenya i gestiona serveis d'informació tant de l'administració com del sector privat.
 • Especialista en ediciò electrònica: dissenya productes electrònics, crea i organitza continguts digitals.


Àmbits de treball

El llicenciat en documentació pot exercir la seva professió en molts àmbits de treball que van des de l'administració fins a l'empresa privada. La llista següent és una mostra dels àmbits en què pot desenvolupar la seva activitat professional:

 • Arxius (administratius i històrics, d'empreses privades, de l'administració, de fundacions, d'imatges, sonors, etc.).
 • Biblioteques públiques, universitàries i especialitzades; xarxes i consorcis de biblioteques.
 • Empreses de serveis documentals.
 • Empreses d'informàtica, de software, de telecomunicacions.
 • Portals web i empreses d'Internet.
 • Organismes de l'administració i empreses creadores de bases de dades.
 • Editorials i mitjans de comunicació, com ara redaccions de diaris i de premsa periòdica, ràdio i televisió, serveis de premsa.
 • Consultories empresarials, financeres, legals i de recursos humans; i tota mena d'empreses com a gestor de la informació i del coneixement.


Perspectives

La llicenciatura de documentació és una titulació relativament nova, amb un gran potencial de present i de futur. La formació del llicenciat el qualifica per a gestionar centres i unitats d'informació, dissenyar polítiques i estratègies d'informació, dissenyar sistemes d'informació, organitzar i analitzar la informació i la documentació especialitzada -i tot així, tant en centres i serveis de l'administració pública com del sector privat.

A més, el llicenciat en documentació té al seu abast tot un seguit de noves professions que s'estan desenvolupant entorn de la gestió de la informació i del coneixement, en les quals entra en competència i ahora col·labora amb altres professionals, com ara informàtics i economistes.

L'administració pública ja té qualificats un bon seguit de llocs de treball per als quals requereix llicenciats en documentació; pel que fa al sector privat, seran els mateixos llicenciats amb una formació adequada els que aniran penetrant i guanyant aquest mercat laboral fins a fer-se indispensables.


Observacions

L'estudiant de documentació té al llarg del seu període de formació moltes oportunitats per a fer pràctiques en empreses i institucions per mitjà de convenis de cooperació educativa. També pot gaudir de beques específiques per al treball en biblioteques i centres de documentació tant de Catalunya i Espanya com d'altres països. Amb aquesta oferta pot completar la seva formació i tenir una perspectiva més directa i real de la professió. Així mateix, aquestes oportunitats representen sovint una primera entrada en el món laboral.

Mitjançant beques com les dels programes Erasmus i Sèneca pot completar la seva formació, mitjançant classes teòriques o activitats pràctiques, en centres de formació i biblioteques espanyoles i europees.


  CURS
2012-2013
Banner estudi
INSTITUCIONS D'INTERÈS
 
Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya(COBDC)
http://www.cobdc.org/
 
Associació d'Arxivers de Catalunya
http://www.arxivers.com/
 
SEDIC. Associació Espanyola de Documentació i Informació
http://www.sedic.es
 
ASEDIE. Associació Espanyola de Distribuidors d'Informació Electrònica
http://www.asedie.es
 
Porta 22
Espai de noves ocupacions
Telèfon:93 401 98 99 Fax:93 401 98 97
Correu electrònic:porta22@barcelonactiva.es
http://www.porta22.com
  CURS
2012-2013
Banner estudi
Avís legal | Sobre el web | © 1995-2008 Generalitat de Catalunya