Generalitat de Catalunya

Què i per què estudiar a les universitats catalanes?
 
 
 

Què vols estudiar?

On vols estudiar?

Data de l'última actualització 19/04/2012
Banner
 
Detall de l'estudi
Universitats
Química
 
Nom:  Llicenciat/ada en química
Tipus de títol:  Oficial i homologat Àmbit:  Ciències Cicle:  1r i 2n cicle
 
INFORMACIÓ

Quan dos s'entenen es diu que entre ells "hi ha bona química". D'aquesta química parlarem aquí. De la química que ens ajuda a viure millor, de la que resol problemes, de la que ens permet entendre el món i el seu funcionament. I també parlarem dels químics i de les químiques que la fan possible i que, fins a començament del 2002, han preparat més de disset milions de productes diferents, per a tota mena d'aplicacions.

La química és alhora una ciència i un camp industrial. Com a ciència, té per objectiu la recerca i l'estudi de les propietats de la matèria, els elements, els compostos químics i les seves barreges, així com les transformacions i reaccions de la matèria i la seva interacció amb l'energia. Com a camp industrial i professional, la química té per objectiu l'aprofitament de les primeres matèries naturals, així com la invenció i preparació comercial de matèries i productes d'utilitat per a la societat i no existents a la naturalesa. Però l'abast de la química no s'acaba en les indústries i productes químics, sinó que abarca qualsevol altre camp industrial i tecnològic que treballi amb materials o substàncies de qualsevol tipus. La química també té per objecte la detecció, l'anàlisi i la solució de pertorbacions mediambientals provocades per substàncies de qualsevol origen, químic o no.

La química té les seves arrels en els experiments dels alquimistes al llarg dels segles, i es comença a constituir com a ciència cap al segle XVII. La química com a aplicació tecnològica té antecedents artesanals també molt remots, com les indústries ceràmiques, metal·lúrgiques i del vidre, i evoluciona molt ràpidament, especialment a partir del segle XVIII. La vinculació entre la química-ciència i la química-tecnologia comença al segle XIX i avui és ja total. En l'actualitat, els descobriments científics són la base de les aplicacions tecnològiques en tots els camps industrials, des de l'alimentació a l'electrònica, dels nous materials als combustibles, dels plàstics als fàrmacs.

Al voltant de la química s'han desenvolupat diverses especialitzacions científiques i tècniques que, al llarg dels darrers anys, han donat lloc a diferents estudis universitaris: els més propers a la química són els estudis d'enginyeria química, que enfoquen els aspectes més directament relacionats amb la producció i el disseny d'indústries; altres estudis de segon cicle vinculats són la bioquímica, l'enginyeria de materials i la ciència i tecnologia dels aliments. L'ensenyament de ciències del mar i el de ciències ambientals tenen també importants relacions amb la química i l'enginyeria química.

  CURS
2012-2013
Banner estudi
ESTRUCTURA
Com s'organitzen els estudis? Fletxa dreta Matèries troncals Fletxa dreta Activitats complementàries durant els estudis Fletxa dreta

Com s'organitzen els estudis?

La química com a carrera universitària ha evolucionat enormement els darrers anys. L'actual ensenyament de química és de primer i segon cicle i a les universitats públiques catalanes té una durada en crèdits d'entre 300 i 321,5, que es poden cursar en un itinerari mínim de quatre anys. És un dels ensenyaments fonamentals i clàssics de l'àrea de ciències, on hi té un paper central pel seu curriculum obert i general.

El primer cicle de química, com el d'altres carreres científiques i tecnològiques, consta principalment de matèries de matemàtiques, física i química. Altres matèries obligatòries metodològiques són la informàtica aplicada i es fa un especial èmfasi en les assignatures experimentals de laboratori, que tenen avaluació pròpia. Al primer cicle hi ha també assignatures obligatòries relacionades amb d'altres camps científics o tècnics, com bioquímica, enginyeria química o ciència de materials. També hi ha algunes assignatures optatives.

Els segons cicles són més heterogenis. Hi ha assignatures obligatòries, però menys que al primer cicle, i el pes de la carrera l'agafen progressivament els crèdits optatius i els de lliure elecció. Cada centre ofereix un nombre d'assignatures optatives variable, que configuren orientacions científiques o tecnològiques més o menys intenses, depenent dels centres, i lligades a la disponibilitat i l'especialització del professorat. Les assignatures optatives de cada centre canvien amb certa freqüència i cal disposar de la informació actualitzada, que es troba als webs de les diferents universitats. Algunes assignatures optatives avançades comencen a introduir l'estudiantat en els temes de recerca, fonamentals pel desenvolupament de la ciència. És habitual poder triar assignatures optatives d'altres ensenyaments propers, que permeten a l'alumnat dissenyar el seu currículum en base als seus interessos. L'ensenyament de química, com d'altres, inclou la possibilitat de realitzar pràctiques en empreses, que tenen la seva traducció en crèdits curriculars. És també possible, en certs centres, cursar dos ensenyaments propers simultàniament, com química i enginyeria química, o química i bioquímica, compaginant adequadament les assignatures optatives i de lliure elecció.

Les assignatures de química són, evidentment, les centrals de la carrera i es reparteixen al llarg de tots dos cicles. Les matèries bàsiques són:

 • La química física, que estudia els fonaments de la ciència química, amb temes com la termodinàmica, la cinètica química, l'estructura i constituents de la matèria, l'electroquímica, la química quàntica i molts altres temes
 • La química analítica, que ensenya a determinar i quantificar els components d'una substància i que abarca temes molt diversos, entre els quals l'assegurament de la qualitat, la detecció de contaminants, l'anàlisi d'aliments, etc.
 • La química inorgànica i la química orgànica, que estudien les propietats dels compostos i elements, basant-se principalment en la seva estructura atòmico-molecular, la seva reactivitat i com preparar-los i caracteritzar-los.

La carrera de química és molt progressiva i estructurada, especialment pel que fa a les assignatures químiques. Això implica l'existència de molts prerequisits entre assignatures i requereix una planificació acurada de la carrera des del primer any. Les característiques personals de l'estudiant, la planificació individualitzada amb el consell dels tutors o el desig de cursar determinades assignatures optatives fan que la durada dels estudis sigui molt variable a partir dels itineraris mínims de cada universitat.

La superació del primer cicle de química dóna accés a diversos ensenyaments de segon cicle, com bioquímica, enginyeria de materials o ciència i tecnologia dels aliments, o a certs segons cicles d'altres ensenyaments, com enginyeria química, cursant els corresponents complements de formació. També des d'altres primers cicles es pot accedir al segon cicle de química. La informació específica d'aquesta qüestió es pot aconseguir a cada centre.

Els estudis de química són molt interessants i variats, però absorbeixen molt de temps. Les classes a l'aula són només una petita part del treball total. Cal comptar també amb les classes a les aules d'informàtica, i les activitats pràctiques de laboratori, d'una durada considerable. I, a més, cal estudiar individualment. Tot plegat demana una dedicació i una planificació personal des del primer dia, dedicació que després es veu compensada per unes perspectives professionals interessants.

El professorat de les facultats de química catalanes té un considerable prestigi en la recerca i manté un bon nombre de relacions internacionals amb els seus col·legues d'altres països. Les diferents facultats tenen un elevat nombre de convenis que permeten que els estudiants puguin accedir a estudis d'altres universitats amb programes com el Sòcrates i d'altres. La mobilitat europea dels estudiants en el camp de la química és una realitat consolidada.

Matèries troncals

1r cicle

Matèries Crèdits
Bioquímica 7
Enginyeria química 7
Enllaç químic i estructura de la matèria 3
Experimentació en síntesi química 15
Física 12
Introducció a l'experimentació química i a les tècniques instrumentals 15
Matemàtiques 10
Química analítica 8
Química física 8
Química inorgànica 8
Química orgànica 8
 

2n cicle

Matèries Crèdits
Ciències dels materials 6
Determinació estructural 6
Experimentació química 20
Química analítica avançada 7
Química física avançada 7
Química inorgànica avançada 7
Química orgànica avançada 7
Activitats complementàries durant els estudis

Com ja s'ha dit, l'estudi d'idiomes addicionals a l'anglès -del qual se'n suposa el coneixement en acabar els estudis- i el coneixement professional d'aplicacions informàtiques de textos, càlcul, disseny i gestió de bases de dades són requisits cada cop més demanats en tota mena de treballs. És molt convenient adquirir experiència en el món del treball, sigui en forma de pràctiques amb reconeixement de crèdits, o com a pràctiques a l'estiu en empreses, a través de la pròpia universitat, o per iniciativa pròpia.

En acabar els estudis, bona part dels llicenciats i llicenciades mantenen un lligam amb el centre on han estudiat, desenvolupant-hi algun estudi de postgrau o màster experimental d'introducció a la recerca, amb una relació individualitzada amb professors/es i investigadors/es. Aquestes activitats són de gran interès perquè la tasca del químic en qualsevol camp en molts casos està lligada a la recerca i al desenvolupament de nous productes o processos.

  CURS
2012-2013
Banner estudi
VIES D'ACCÉS

Vies d'accés al segon cicle


Estudi Complements de formació    
Enginyeria química 7 crèdits en bioquímica; 3 crèdits en enllaç químic i estructura de la matèria
Enginyeria tècnica industrial, especialitat en química industrial 21 crèdits en bioquímica, enllaç químic i estructura de la matèria, tècniques instrumentals i química inorgànica
Farmàcia 7 crèdits en enginyeria química
  CURS
2012-2013
Banner estudi
ACCÉS A UN SEGON CICLE

Accés a estudis de 2n cicle amb aquesta titulació


Estudi Complements de formació     
Antropologia social i cultural No
Arxivística i gestió de documents  (Propi) No
Bioquímica No
Biotecnologia 6 crèdits en informàtica; 18 crèdits en biologia cel·lular, fisiologia, microbiologia i genètica
Ciència i tecnologia dels aliments 6 crèdits en anàlisi química; 6 crèdits en bioquímica; 6 crèdits en físico-química; 4 crèdits en fisiologia; 6 crèdits en enginyeria química; 6 crèdits en matemàtiques; 6 crèdits en microbiologia; 4 crèdits en química inorgànica; 6 crèdits en química orgànica
Ciències ambientals màxim de 45 crèdits en administració i legislació ambiental, biologia, ecologia, el medi físic i medi ambient i societat, i sistemes d'informació geogràfica
Ciències del mar 45 crèdits distribuits entre: biologia marina, ecologia marina, geofísica i geologia marina, mètodes en oceanografia, oceanografia física, oceanografia química
Ciències i tècniques estadístiques 12 crèdits en matemàtiques; 6 crèdits en informàtica; 6 crèdits en estadística
Comunicació audiovisual 12 crèdits en comunicació i informació audiovisual; 10 crèdits en teoria de la comunicació i teoria de la informació i 8 crèdits en llengua
Documentació 40-45 crèdits en anàlisi i llenguatges documentals, arxivística, bibliografia i fonts d'informació, biblioteconomia, documentació general i tecnologies de la informació
Enginyeria de materials 18 crèdits en fonaments de ciències dels materials, elasticitat i resistència de materials
Enginyeria química 29-37 crèdits en experimentació en enginyeria química, expresió gràfica, mecànica de fluids i transmisió del calor, operacions bàsiques de l'enginyeria química
Enologia No segons la universitat poden demanar 12 crèdits en formació bàsica en química, biologia i edafologia
Estudis d'Àsia oriental 16-24 crèdits en llengua d'àsia oriental o superant prova de nivell de llengua
Història i ciències de la música 6 crèdits en estructures del llenguatge musical; 6 crèdits en història dels estils musicals; 25-40 crèdits entre llatí, paleografia, història de l'art medieval, història de l'art contemporàni, història de l'art de l'edat moderna, història antiga, història medieval, història moderna, història contemporània, història de la filosofia, literatura i història de les idees estètiques
Humanitats 32 crèdits en llatí i cultura clàssica, llengua estrangera moderna i la seva literatura, llengua i literatura; 12 crèdits en història i història de l'art
Lingüística 8 crèdits en lingüística; 8 crèdits en llengua
Periodisme 12 crèdits en comunicació i informació escrita; 10 crèdits en teoria de la comunicació i teoria de la informació; 8 crèdits en llengua
Publicitat i relacions públiques 12 crèdits en publicitat i relacions públiques; 10 crèdits en teoria de la comunicació i teoria de la informació; 8 crèdits en llengua.
Tecnologia de seguretat i qualitat industrial  (Propi) No
Teoria de la literatura i literatura comparada 8 crèdits en teoria de la literatura; 17 crèdits a escollir entre 8 crèdits en lingüística o 9 crèdits en primera o 9 crèdits en segona literatura estrangera o 9 crèdits en literatura espanyola.
Traducció i interpretació 6 crèdits en lingüística aplicada a la traducció; 6 crèdits en teoria i pràctica de la traducció; llengues b i c
  CURS
2012-2013
Banner estudi
MÓN LABORAL
Competències que es desenvolupen amb l'estudi Fletxa dreta Quina feina fan els titulats i titulades en aquest estudi? Fletxa dreta Sortides professionals Fletxa dreta Àmbits de treball Fletxa dreta Perspectives Fletxa dreta Observacions Fletxa dreta

Competències que es desenvolupen amb l'estudi

Com és lògic, per accedir a l'ensenyament de química cal haver cursat durant el batxillerat el major nombre possible de crèdits de química i tenir una bona formació en matemàtiques i física. Cal tenir també una bona disposició per a l'experimentació de laboratori. La informàtica, l'anglès i altres idiomes són imprescindibles en tot estudi universitari i, òbviament, en la química, tant en el seu aspecte científic com en el tecnològic.

Al llarg de la carrera es desenvolupa la capacitat d'anàlisi de fenòmens i sistemes complexos, les habilitats deductives, la capacitat de síntesi i el raonament abstracte lligat a fenòmens experimentals. També es treballen les habilitats manuals experimentals i informàtiques i les habilitats formals de redacció i presentació d'informes. La capacitat memorística no és la més rellevant, si bé en cal evidentment una mínima disposició, especialment pel que fa a la memòria visual.


Quina feina fan els titulats i titulades en aquest estudi?

Com en tots els estudis universitaris, cal distingir ben clarament entre la formació universitària i la professionalització. Des de fa molts anys, afirmar que un llicenciat en química "fa de químic" és d'una gran ambigüitat, perquè el nombre de professions vinculades a la funció genuïna del químic és considerable. Els professionals químics són molt versàtils i troben feina en tot tipus de sectors i d'empreses, en tota mena de funcions. Bàsicament es poden distingir quatre grans camps d'actuació:

 • La indústria, en la cadena de producció de qualsevol producte, en tota mena de camps industrials:
  • En el laboratori de R+D (recerca i desenvolupament), per al disseny, la caracterització i la cerca d'aplicacions de nous productes i materials (químic de laboratori)
  • En la fabricació del producte industrial:
   • Com a químic del laboratori de producció (anàlisi i control de primeres matèries, productes del procés, o productes finals).
   • En la planta de producció (químic de procés).
   • Com a tècnic en els diversos aspectes d'un producte (product manager).
  • En l'assegurament de la qualitat, la seguretat, el medi ambient o la prevenció de la corrossió
  • En la documentació química, especialitat que té per objectiu la recerca de la informació sobre un producte o un procés
  • En la comercialització del producte (químic comercial).
 • La docència:
  • A secundària, com a professor de química, de ciències o de tecnologia.
  • A la universitat, com a professor universitari en els seus diversos nivells.
 • La recerca pública: com a investigador en la universitat i en els centres públics de recerca.
 • Els serveis:
  • Analista per a anàlisis químiques en la sanitat pública o privada
  • En empreses de tractament d'aigües, de residus sòlids, en diverses funcions tècniques similars a les indústries de procés
  • En els ajuntaments, com a tècnics de medi ambient, o de seguretat
  • Tècnic del sector d'assegurances.
  • En empreses d'enginyeria i disseny de processos.


Sortides professionals

La professionalització no s'aconsegueix totalment a la universitat. La varietat de sortides i de tasques professionals, com s'ha vist en l'apartat anterior, fan impossible que la universitat pugui preparar per a totes les feines possibles. Però és que a la universitat tampoc es pot preparar per a l'estil, els hàbits i les peculiaritats de cada empresa i per tant és sempre imprescidible un període d'aprenentatge en la indústria o en el lloc de treball específic.
El perfil del químic és el d'un individu curiós, obert a qualsevol novetat científica i tècnica. Com en d'altres camps científico-tècnics, la generació de nous coneixements químics és d'una velocitat vertiginosa i el químic de qualsevol especialitat ha de tenir la disponibilitat personal per a l'aprenentatge constant, que per altra banda és una activitat apassionant. Els cursos de màster i de postgrau són complements interessants per a la formació en algun camp industrial específic. Així mateix, per al seguiment de la carrera docent o investigadora cal cursar els programes de doctorat oportuns. En tots els casos la formació continuada és imprescindible.


Àmbits de treball

A més dels camps professionals de servei públic, de recerca i de docència citats abans, el camp industrial és el principal àmbit del químic. Les tasques professionals del químic a la indústria abarquen pràcticament tots els camps d'activitat, i no està ni molt menys restringit a l'anomenada "indústria química". Totes les indústries treballen amb substàncies, materials i productes i són els químics els qui els sintetitzen, els caracteritzen i els ajuden a fabricar.

Així, trobem químics en les més variades funcions en tot tipus d'indústries:

 • A les grans indústries de química bàsica i intermèdia (àcids, bases, sals).
 • A la indústria petroquímica per a productes bàsics, intermedis i finals de tot tipus.
 • A les indústries agroquímiques (adobs, pesticides, de productes per a veterinària i fitoquímica).
 • A la indústria del refinatge del petroli per a combustibles.
 • A la indústria dels plàstics de tot tipus, de fibres sintètiques i del cautxú.
 • A les indústries de materials inorgànics per a la construcció (ciment, vidre, ceràmica).
 • A la gran i petita indústria metal·lúrgica i siderúrgica, tant en la fabricació del material com dels aparells industrials.
 • A les indústries de productes auxiliars per a la indústria (dissolvents, additius, catalitzadors, lubricants)
 • A les indústries de productes de gran consum (detergents, pintures, higiene, cosmètica, tintes, fotografia).
 • A la indústria de química fina (productes per a la indústria farmacèutica i additius).
 • A la indústria dels preparats farmacèutics.
 • A la indústria del paper i altres derivats de la fusta.
 • A la indústria de tot tipus de productes alimentaris.
 • A la indústria de materials per a la indústria electrònica.
 • A la indústria del tractament i potabilització de l'aigua.
 • A la indústria dels materials nuclears i els seus residus.
 • Al tractament de residus sòlids urbans, industrials i agrícoles.
 • A les indústries de recerca avançada en genòmica o proteòmica, conjuntament amb bioquímics i biòlegs.
 • En general, a tota indústria que processi qualsevol producte o material.


Perspectives

El desenvolupament sostenible en societats tecnològicament avançades es basa en l'ús de la tecnologia més apropiada en cada cas. Calen molts esforços i desenvolupaments científics i tecnològics que facin possible aquests avenços.

La química com a ciència i com a tecnologia està lligada a l'evolució i el desenvolupament tecnològic de la humanitat. En els camps més actius del progrés científic, com en la biologia molecular, la genètica i el desenvolupament de nous productes i materials, els químics col·laboren amb d'altres científics de tots els camps del coneixement. I les recerques efectuades passen en poc temps de la ciencia a la tecnologia.

La química, doncs, té un futur lligat al futur de la resta de les tecnologies. Per altra banda, la química ajuda a la caracterització de tot tipus de substàncies i és un suport imprescindible en el món de la salut, la qualitat de vida, el medi ambient i la seguretat.

La química és una de les peces imprescindibles en l'evolució científica i tecnològica de la humanitat i els químics, els professionals que ho faran possible. Els estudis de química són una opció consolidada, intel·lectualment interessant, variada i completa, desenvolupada en centres ben equipats, i amb professorat de prestigi i de reconeixement internacional.


Observacions

La carrera de química és molt versàtil i variada, i els llicenciats tenen un ample ventall de possibilitats de treball. Per això és una professió on les taxes d'atur són comparativament baixes i amb una inserció professional comparativament ràpida. A més, la carrera de química és una bona base per a seguir després una carrera professional més dedicada a la gestió, estudiant els complements oportuns.


  CURS
2012-2013
Banner estudi
INSTITUCIONS D'INTERÈS
 
Col·legi Oficial de Químics de Catalunya
http://www.quimics.cat
 
Associació professional de químics de Catalunya
http://www.quimics.cat
 
Societat Catalana de química, filial de l'Institut d'Estudis Catalans
Ofereix molta informació, enllaços, taules periòdiques on-line, etc.
http://scq.iec.cat/
 
Chemistry for life
És un projecte dels principals museus de ciència europeus, entre ells el de Barcelona, per presentar la química de forma atractiva i positiva. En la seva pàgina web hi ha experiments virtuals i molta informació.
http://www.chemforlife.org
 
CEFIC The European Chemical Industry Council
És una organització de totes les indústries químiques d'Europa. En la seva pàgina web hi ha diverses informacions sobre temes de interés i actualitat.
http://www.cefic.be/
 
Chemindustry
És un portal dedicat a tots els aspectes del món de la química. Pensat per al professional, però amb recursos, taules periòdiques, informacions diverses, etc.
http://www.chemindustry.com
 
Chemical Abstracts
La principal revista on es publica de forma resumida tot allò que es fa en el món de la recerca química, té una pàgina web on s'hi poden trobar diverses dades interessants.
http://www.cas.org
 
American Chemical Society
És una organització científica del món químic, amb un abast que supera el dels EUA. La seva pàgina web dóna informacions variades del món professional.
http://www.acs.org
 
Solvay Ibérica
La major part d'empreses químiques multinacionals tenen pàgines web amb explicacions sobre els seus productes, processos de producció i informació diversa (inclou jocs de química a la seva pàgina).
http://www.solvayiberica.es
 
Associació Nacional de Químics d'Espanya
http://www.anque.es/
 
Porta 22
Espai de noves ocupacions
Telèfon:93 401 98 99 Fax:93 401 98 97
Correu electrònic:porta22@barcelonactiva.es
http://www.porta22.com
  CURS
2012-2013
Banner estudi
Avís legal | Sobre el web | © 1995-2008 Generalitat de Catalunya