Generalitat de Catalunya

Què i per què estudiar a les universitats catalanes?
 
 
 

Què vols estudiar?

On vols estudiar?

Data de l'última actualització 19/04/2012
Banner
 
Detall de l'estudi
Universitats
Ciències ambientals
 
Nom:  Llicenciat/ada en ciències ambientals
Tipus de títol:  Oficial i homologat Àmbit:  Ciències Cicle:  1r i 2n cicle
 
INFORMACIÓ

Els estudis de ciències ambientals han sorgit recentment fruit de l'evolució de la nostra societat cap a una preocupació creixent vers la relació amb el nostre entorn. Cada dia, les notícies ens informen de problemes que s'anomenen ambientals: contaminació de rius, destruccions causades per inundacions, abocaments incontrolats de residus, cimeres mundials per a regular les emissions de gasos a l'atmosfera, etc. Tenim una necessitat social que demana que siguem capaços de planificar i gestionar les activitats humanes per pal·liar els efectes nocius cap als sistemes naturals del nostre entorn.

La gestió del medi ambient comporta un treball interdisciplinari, basat en conèixer el funcionament dels sistemes naturals i alhora saber valorar les variables socioeconòmiques i legals que sorgeixen de les activitats humanes. Per això, aquests estudis de ciències ambientals es basen en donar una formació tant dels àmbits tradicionalment anomenats de ciències com dels de lletres, econòmiques i dret.

Es tracta d'una formació generalista però alhora focalitzada, per tenir una visió de conjunt que permeti entendre i gestionar els problemes ambientals. Des d'aquesta òptica, els llicenciats i llicenciades en ciències ambientals poden ésser el pont d'unió entre les persones encarregades de prendre decisions (polítics o administradors) i les persones especialistes en cadascun dels temes que comporti una problemàtica determinada (enginyers/res, químics/ques, geòlegs/gues, economistes, etc.).

  CURS
2012-2013
Banner estudi
ESTRUCTURA
Com s'organitzen els estudis? Fletxa dreta Matèries troncals Fletxa dreta Activitats complementàries durant els estudis Fletxa dreta

Com s'organitzen els estudis?

En els estudis de ciències ambientals les matèries bàsiques corresponen, d'una banda, a la biologia, la geologia, la química, la física i les matemàtiques, cadascuna d'elles amb les diferents branques o especialitats que donaran una formació encaminada al coneixement dels sistemes naturals. I, de l'altra, les que donen una visió de la distribució i interrelacions humanes amb el medi: geografia, economia, sociologia i dret. En molts casos, les matèries esmentades s'han orientat clarament cap a l'estudi del medi ambient i, per tant, cal parlar d'assignatures pensades i adaptades per aquesta titulació.

Per afrontar bé la vessant científica, és important que l'alumnat tingui una bona base de les matèries de ciències al batxillerat. És recomanable que hagi cursat les assignatures bàsiques de: física, química, biologia, geologia (ciències de la terra i del medi ambient) i matemàtiques.

Matèries troncals

1r cicle

Matèries Crèdits
Administració i legislació ambiental 6
Bases de l'enginyeria ambiental 6
Bases físiques i químiques del medi ambient 12
Biologia 12
Ecologia 12
Fonaments matemàtics per a l'estudi del medi ambient 9
Medi ambient i societat 6
Medi físic 12
Sistemes d'informació geogràfica 6
 

2n cicle

Matèries Crèdits
Avaluació de l'impacte ambiental 9
Contaminació atmosfèrica 6
Economia aplicada 6
Estadística 6
Gestió i conservació de recursos naturals 12
Meteorologia o climatologia 6
Ordenació del territori i medi ambient 9
Organització i gestió de projectes 9
Toxicologia ambiental i salut pública 6
Activitats complementàries durant els estudis

Com en tots els estudis de ciències, cal recomanar que es tingui un bon coneixement d'anglès, ja que permetrà seguir amb més facilitat la consulta de la bibliografia recomanada a les assignatures. També cal incloure, dins de les recomanacions, els coneixements informàtics que a nivell bàsic consistirien en dominar un processador de text, un full de càlcul, una base de dades i, a més, saber utilitzar un "navegador" per buscar informació a Internet.

  CURS
2012-2013
Banner estudi
VIES D'ACCÉS

Vies d'accés al segon cicle


Estudi Complements de formació    
Biologia màxim de 30 crèdits en administració i legislació ambiental, bases físico-químiques del medi ambient, el medi físic i medi ambient i societat, sistemes d'informació geogràfica, bases de l'enginyeria ambiental
Ciències del mar màxim de 30 crèdits en administració i legislació ambiental, bases físicoquímiques del medi ambient, biologia, ecologia, el medi físic i medi ambient i societat, i sistemes d'informació geogràfica
Geologia màxim de 36 crèdits en administració i legislació ambiental, bases de l'enginyeria ambiental, biologia, ecologia, el medi ambient i societat, i sistemes d'informació geogràfica
Enginyeria agronòmica màxim de 30 crèdits en administració i legislació ambiental, bases de l'enginyeria ambiental, biologia, ecologia, el medi físic i medi ambient i societat
Enginyeria de camins, canals i ports màxim de 42 crèdits en administració i legislació ambiental, bases de l'enginyeria ambiental, bases físicoquímiques del medi ambient, biologia, ecologia, i medi ambient i societat
Enginyeria de mines màxim de 36 crèdits en administració i legislació ambiental, bases de l'enginyeria ambiental, biologia, ecologia, i medi ambient i societat
Enginyeria de forests màxim de 30 crèdits en administració i legislació ambiental, bases de l'enginyeria ambiental, biologia, ecologia, el medi físic i medi ambient i societat
Enginyeria química màxim de 42 crèdits en administració i legislació ambiental, biologia, ecologia, el medi físic i medi ambient i societat, i sistemes d'informació geogràfica
Enginyeria tècnica agrícola, especialitat en explotacions agropecuàries màxim de 36 crèdits en administració i legislació ambiental, bases de l'enginyeria ambiental, biologia, ecologia, medi físic i medi ambient i societat
Enginyeria tècnica agrícola, especialitat en hortofructicultura i jardineria màxim de 36 crèdits en administració i legislació ambiental, bases de l'enginyeria ambiental, biologia, ecologia, medi físic i medi ambient i societat
Enginyeria tècnica agrícola, especialitat en indústries agràries i alimentàries màxim de 36 crèdits en administració i legislació ambiental, bases de l'enginyeria ambiental, biologia, ecologia, medi físic i medi ambient i societat
Enginyeria tècnica agrícola, especialitat en mecanització i construccions rurals màxim de 36 crèdits en administració i legislació ambiental, bases de l'enginyeria ambiental, biologia, ecologia, medi físic i medi ambient i societat
Enginyeria tècnica de mines, especialitat en explotació de mines màxim de 39 crèdits en administració i legislació ambiental, bases de l'enginyeria ambiental, bases físicoquímiques del medi ambient, biologia, ecologia, i medi ambient i societat
Enginyeria tècnica de mines, especialitat en instal·lacions electromecàniques mineres màxim de 39 crèdits en administració i legislació ambiental, bases de l'enginyeria ambiental, bases físicoquímiques del medi ambient, biologia, ecologia, i medi ambient i societat
Enginyeria tècnica de mines, especialitat en mineralúrgia i metal·lúrgica màxim de 39 crèdits en administració i legislació ambiental, bases de l'enginyeria ambiental, bases físicoquímiques del medi ambient, biologia, ecologia, i medi ambient i societat
Enginyeria tècnica de mines, especialitat en recursos energètics, combustibles i explosius màxim de 39 crèdits en administració i legislació ambiental, bases de l'enginyeria ambiental, bases físicoquímiques del medi ambient, biologia, ecologia, i medi ambient i societat
Enginyeria tècnica de mines, especialitat en sondeigs i prospeccions mineres màxim de 39 crèdits en administració i legislació ambiental, bases de l'enginyeria ambiental, bases físicoquímiques del medi ambient, biologia, ecologia, i medi ambient i societat
Enginyeria tècnica d'obres públiques, especialitat en hidrologia màxim de 42 crèdits en administració i legislació ambiental, bases de l'enginyeria ambiental, bases físicoquímiques del medi ambient, biologia, ecologia, i medi ambient i societat
Enginyeria tècnica d'obres públiques, especialitat en transports i serveis urbans màxim de 42 crèdits en administració i legislació ambiental, bases de l'enginyeria ambiental, bases físicoquímiques del medi ambient, biologia, ecologia, i medi ambient i societat
Enginyeria tècnica forestal, especialitat en explotacions forestals màxim de 36 crèdits en administració i legislació ambiental, bases de l'enginyeria ambiental, biologia, ecologia, medi físic i medi ambient i societat
Enginyeria tècnica forestal, especialitat en indústries forestals màxim de 36 crèdits en administració i legislació ambiental, bases de l'enginyeria ambiental, biologia, ecologia, medi físic i medi ambient i societat
Enginyeria tècnica industrial, especialitat en química industrial màxim de 42 crèdits en administració i legislació ambiental, biologia, ecologia, el medi físic i medi ambient i societat, i sistemes d'informació geogràfica
Química màxim de 45 crèdits en administració i legislació ambiental, biologia, ecologia, el medi físic i medi ambient i societat, i sistemes d'informació geogràfica
  CURS
2012-2013
Banner estudi
ACCÉS A UN SEGON CICLE

Accés a estudis de 2n cicle amb aquesta titulació


Estudi Complements de formació     
Antropologia social i cultural No
Arxivística i gestió de documents  (Propi) No
Biotecnologia 6 crèdits en informàtica; 6 crèdits en termodinàmica i cinètica química; 18 crèdits en biologia cel·lular, fisiologia, microbiologia i genètica
Comunicació audiovisual 12 crèdits en comunicació i informació audiovisual; 10 crèdits en teoria de la comunicació i teoria de la informació i 8 crèdits en llengua
Documentació 40-45 crèdits en anàlisi i llenguatges documentals, arxivística, bibliografia i fonts d'informació, biblioteconomia, documentació general i tecnologies de la informació
Estudis d'Àsia oriental 16-24 crèdits en llengua d'àsia oriental o superant prova de nivell de llengua
Història i ciències de la música 6 crèdits en estructures del llenguatge musical; 6 crèdits en història dels estils musicals; 25-40 crèdits entre llatí, paleografia, història de l'art medieval, història de l'art contemporàni, història de l'art de l'edat moderna, història antiga, història medieval, història moderna, història contemporània, història de la filosofia, literatura i història de les idees estètiques
Humanitats 32 crèdits en llatí i cultura clàssica, llengua estrangera moderna i la seva literatura, llengua i literatura; 12 crèdits en història i història de l'art
Lingüística 8 crèdits en lingüística; 8 crèdits en llengua
Periodisme 12 crèdits en comunicació i informació escrita; 10 crèdits en teoria de la comunicació i teoria de la informació; 8 crèdits en llengua
Publicitat i relacions públiques 12 crèdits en publicitat i relacions públiques; 10 crèdits en teoria de la comunicació i teoria de la informació; 8 crèdits en llengua.
Tecnologia de seguretat i qualitat industrial  (Propi)
Teoria de la literatura i literatura comparada 8 crèdits en teoria de la literatura; 17 crèdits a escollir entre 8 crèdits en lingüística o 9 crèdits en primera o 9 crèdits en segona literatura estrangera o 9 crèdits en literatura espanyola.
Traducció i interpretació 6 crèdits en lingüística aplicada a la traducció; 6 crèdits en teoria i pràctica de la traducció; llengues b i c
  CURS
2012-2013
Banner estudi
MÓN LABORAL
Competències que es desenvolupen amb l'estudi Fletxa dreta Quina feina fan els titulats i titulades en aquest estudi? Fletxa dreta Sortides professionals Fletxa dreta Àmbits de treball Fletxa dreta Perspectives Fletxa dreta Observacions Fletxa dreta

Competències que es desenvolupen amb l'estudi

El coneixement dels sistemes naturals requereix que l'alumnat tingui actitud i capacitat per a desenvolupar un treball científic, que és el que correspon a la majoria de les assignatures bàsiques. Per tant, caldrà valorar aquesta capacitat en relació a les matèries de ciències que ja hagi cursat al llarg de l'ensenyament secundari, sobretot en el batxillerat. Dins d'aquesta habilitat per treballar en assignatures de ciències, també cal incloure les matemàtiques.

Al llarg de la formació que es dóna, es fomenta el treball d'anàlisi de sèries de dades i es treballa d'una manera específica la representació cartogràfica de la informació ambiental.

Algunes universitats inclouen la realització de projectes i de pràctiques en empreses i/o administracions que completen la formació pràctica de l'estudiant, fet que permet adquirir una experiència bàsica per als futurs professionals.


Quina feina fan els titulats i titulades en aquest estudi?

La formació adquirida per l'alumnat el capacita per desenvolupar estudis d'anàlisi, gestió i enginyeria ambiental en l'àmbit de treball de les empreses i administracions públiques, concretament:

 • Gestió i auditories ambientals en empreses i municipis, com, per exemple: agendes 21 locals, plans d'acció ambientals.
 • Avaluacions d'impacte ambiental (AIA).
 • Projectes de restauració d'activitats extractives o d'altre tipus.
 • Gestió integral de productes i de residus: anàlisi del cicle de vida.
 • Gestió d'espais naturals.
 • Educació i comunicació ambiental.


Sortides professionals

Si tenim present que es tracta d'una titulació jove que és fruit d'una demanda social, les expectatives laborals són, en general, molt bones. A més, cal considerar que, des de les universitats, s'ha procurat adequar la formació a les necessitats socials, el que millora les possibilats d'inserció al món del treball, tant al sector privat com al públic. També es dóna la possibilitat de treballar com a professional liberal, és a dir, crear consultories dedicades a problemàtiques mediambientals.


Àmbits de treball

Així, les tasques mencionades anteriorment es poden exercir en:

 • Administracions públiques.
 • Empreses d'auditoria ambiental.
 • Sectors agrícoles, forestals i ramaders.
 • Sector de la construcció i obres públiques.
 • Sector industrial en general, sobretot al químic, al de residus i reciclatges, etc.
 • També es pot considerar la seva participació tant en la docència com en la investigació.


Perspectives

Les perspectives d'aquesta titulació semblen molt bones. Caldrà esperar que les universitats mantinguin un bon nivell de formació i siguin capaces de millorar els aspectes relacionats amb les capacitats que la societat vagi demanant als titulats en aquesta especialitat.


Observacions

Cal considerar com un valor afegit important per a la persona que rep aquesta formació, el derivat de tenir una visió de conjunt o holística del nostre entorn, que li permet abordar des d'una perspectiva més àmplia els problemes ambientals.

També caldria considerar que aquesta formació bàsica i interdisciplinaria extensa farà que, en general, no sigui un especialista que resol un problema tècnic, però sí que sabrà a qui cal anar buscar per a resoldre'l.


  CURS
2012-2013
Banner estudi
INSTITUCIONS D'INTERÈS
 
Col·legi Oficial d'Ambientòlegs i Ambientòlogues de Catalunya (COAMB)
http://www.coamb.org/
 
Associació Catalana de Ciències Ambientals
http://www.cienciesambientals.org
 
Fundació per a la Investigació i el Desenvolupament Ambiental
http://www.fida.es
 
Institut d'Investigacions Científiques i Ecològiques
http://www.cje.org/inice
 
Portal especialitzat en formació i ocupació en el sector mediambiental
http://www.ecoempleo.com
 
Porta 22
Espai de noves ocupacions
Telèfon:93 401 98 99 Fax:93 401 98 97
Correu electrònic:porta22@barcelonactiva.es
http://www.porta22.com
  CURS
2012-2013
Banner estudi
Avís legal | Sobre el web | © 1995-2008 Generalitat de Catalunya