Generalitat de Catalunya

Què i per què estudiar a les universitats catalanes?
 
 
 

Què vols estudiar?

On vols estudiar?

Data de l'última actualització 19/04/2012
Banner
 
Detall de l'estudi
Universitats
Gestió i Administració pública
 
Nom:  Diplomat/ada en gestió i Administració pública
Tipus de títol:  Oficial i homologat Àmbit:  Ciències socials Cicle:  1r cicle
 
INFORMACIÓ

Els estudis de gestió i administració pública neixen com a resposta a la demanda d'un perfil professional especialitzat en el món públic.

L'entorn social demana un nou perfil professional amb habilitats específiques de gestió en el sector públic. L'augment de la complexitat de les tasques assumides pels ens públics i els nous requeriments de polivalència i flexibilitat necessaris per afrontar el repte permanent de l'eficàcia, exigeixen aquest nou perfil, capaç de treballar en un entorn canviant i de comprendre tant les peculiaritats de l'acció pública, com les interaccions d'aquesta amb el món privat.

La gestió professionalitzada amb garantia de qualitat requereix tenir iniciativa i criteri a l'hora de comprendre globalment els problemes i argumentar innovacions. Aquests són factors clau d'un perfil formatiu adaptat al camp dels serveis públics i amb una especial sensibilitat per poder actuar en l'anomenat tercer sector: organismes no governamentals, empresa privada que treballa per a l'administració i, en general, sector de serveis personals.

El perfil del diplomat en gestió i administració pública respon a aquesta nova demanda professional.

  CURS
2012-2013
Banner estudi
ESTRUCTURA
Com s'organitzen els estudis? Fletxa dreta Matèries troncals Fletxa dreta Activitats complementàries durant els estudis Fletxa dreta

Com s'organitzen els estudis?

Els estudis harmonitzen coneixements de tipus jurídic, econòmic i polític amb els pròpiament de gestió o "management" (estratègia, organització, recursos humans, control i avaluació), amb una particular atenció en assumir les noves eines de gestió que ens vénen donades pels canvis tecnològics.

Podem resumir el pla d'estudis en els següents apartats de contingut:

Un coneixement profund del factor sociològic i polític en el joc de la interacció pública:
1.- Estructures polítiques i administratives; teoria social; història; sistemes polítics contemporanis.

Un coneixement clar del sistema jurídic per tal de trobar vies per a la millora de l'eficiència i l'eficàcia de la gestió:
2.- Dret constitucional; dret administratiu; dret internacional públic i comunitari; dret local; dret immobiliari i urbanístic; dret financer i tributari; dret del treball i de la Seguretat Social.

Els criteris d'anàlisi econòmica, lligats als sistemes de finançament i pressupost, ens possibiliten un millor aprofitament dels recursos:
3.- Sistema econòmic i financer; gestió financera i comptabilitat; tècniques de gestió pressupostària i tributària; tècniques d'elaboració i control de pressupostos públics; la gestió pressupostària local; la gestió pressupostària de la Generalitat de Catalunya; gestió de fons comunitaris.

El domini d'una tecnologia de gestió facilita la millora de la qualitat del servei públic:
4.- Gestió administrativa; processos de decisió, implementació i avaluació; teoria i tècniques d'organització; política de recursos humans; treball i relacions laborals; comunicació i relacions públiques; Avaluació de les polítiques públiques.

La necessitat de donar resposta a la complexitat requereix el domini de tècniques quantitatives:
5.- Estadística i documentació administrativa.
Així, ens trobem davant d'un qualificat gestor administratiu, tècnic en àrees d'economia, d'organització, de recursos humans, d'assessoria jurídica, d'estadística i d'informàtica de gestió.

Matèries troncals

1r cicle

Matèries Crèdits
Dret administratiu 14
Dret constitucional 12
Estadística administrativa 12
Estructures polítiques i administratives 14
Gestió administrativa 14
Gestió financera i comptabilitat 14
Informació i documentació administrativa 14
Sistema econòmic i financer 14
Teoria social 9
 
Activitats complementàries durant els estudis

Els estudis de gestió i administració pública ofereixen un coneixement força desenvolupat de la realitat social. Tot i això, sempre és recomanable per a l'estudiant universitari realitzar activiats que complementin la seva formació. En aquest sentit, podem mencionar l'estudi d'idiomes, d'ofimàtica (processadors de textos, fulls de càlcul, bases de dades), d'Internet com a usuari, així com de tècniques estadístiques i d'arxivística, molt útils en la feina de gestió en el món públic.

  CURS
2012-2013
Banner estudi
VIES D'ACCÉS
  CURS
2012-2013
Banner estudi
ACCÉS A UN SEGON CICLE

Accés a estudis de 2n cicle amb aquesta titulació


Estudi Complements de formació     
Antropologia social i cultural No
Arxivística i gestió de documents  (Propi) No
Ciències del treball 9 crèdits en dret i dret empresarial; 9 crèdits en història políticosocial; 9 crèdits en psicologia
Ciències i tècniques estadístiques 12 crèdits en matemàtiques; 6 crèdits en informàtica; 6 crèdits en estadística
Ciències polítiques i de l'Administració entre 16 i 32 crèdits en ciència política i de l'administració, història política i social contemporànea, introducció al dret, relacions internacionals, sociologia general i tècniques d'investigació social
Comunicació audiovisual 12 crèdits en comunicació i informació audiovisual; 10 crèdits en teoria de la comunicació i teoria de la informació i 8 crèdits en llengua
Criminologia 9 crèdits en dret públic (constitucional o administratiu); 9 crèdits en introducció a la sociologia; 9 crèdits en introducció a la psicologia
Documentació 40-45 crèdits en anàlisi i llenguatges documentals, arxivística, bibliografia i fonts d'informació, biblioteconomia, documentació general i tecnologies de la informació
Estudis d'Àsia oriental 16-24 crèdits en llengua d'àsia oriental o superant prova de nivell de llengua
Història i ciències de la música 6 crèdits en estructures del llenguatge musical; 6 crèdits en història dels estils musicals; 25-40 crèdits entre llatí, paleografia, història de l'art medieval, història de l'art contemporàni, història de l'art de l'edat moderna, història antiga, història medieval, història moderna, història contemporània, història de la filosofia, literatura i història de les idees estètiques
Humanitats 32 crèdits en llatí i cultura clàssica, llengua estrangera moderna i la seva literatura, llengua i literatura; 12 crèdits en història i història de l'art
Lingüística 8 crèdits en lingüística; 8 crèdits en llengua
Periodisme 12 crèdits en comunicació i informació escrita; 10 crèdits en teoria de la comunicació i teoria de la informació; 8 crèdits en llengua
Publicitat i relacions públiques 12 crèdits en publicitat i relacions públiques; 10 crèdits en teoria de la comunicació i teoria de la informació; 8 crèdits en llengua.
Tecnologia de seguretat i qualitat industrial  (Propi)
Teoria de la literatura i literatura comparada 8 crèdits en teoria de la literatura; 17 crèdits a escollir entre 8 crèdits en lingüística o 9 crèdits en primera o 9 crèdits en segona literatura estrangera o 9 crèdits en literatura espanyola.
Traducció i interpretació 6 crèdits en lingüística aplicada a la traducció; 6 crèdits en teoria i pràctica de la traducció; llengues b i c
  CURS
2012-2013
Banner estudi
MÓN LABORAL
Competències que es desenvolupen amb l'estudi Fletxa dreta Quina feina fan els titulats i titulades en aquest estudi? Fletxa dreta Sortides professionals Fletxa dreta Àmbits de treball Fletxa dreta Perspectives Fletxa dreta Observacions Fletxa dreta

Competències que es desenvolupen amb l'estudi

A través de la realització d'aquests estudis, s'adquireixen un seguit d'habilitats específiques, entre les quals podem destacar:

 • Domini del sistema jurídic, en especial el relatiu al dret públic.
 • Tècniques econòmiques de comptabilitat i pressupost públic.
 • Capacitació en gestió tributària i sobre Seguretat Social.
 • Tècniques de gerència: planificació, recursos humans, control i avaluació.
 • Habilitats d'organització i direcció d'oficines administratives.

Considerant el caràcter multidisciplinari d'aquests estudis, no es requereixen obligatòriament coneixements o habilitats prèvies en aquests camps de coneixement.


Quina feina fan els titulats i titulades en aquest estudi?

Els diplomats en gestió i administració pública presenten un currículum multidisciplinari, cosa que els fa adaptables a multitud de tipologies de feina en l'entorn públic. Pensem que a l'administració pública i a les empreses del sector terciari amb qui es relaciona hi podem trobar tot tipus de feines a desenvolupar.

Alguns exemples de feines típicament desenvolupades per aquest perfil formatiu:

 • Direcció d'oficines administratives.
 • Direcció i control de recursos humans.
 • Gestió econòmica i pressupostària d'administracions públiques i empreses de serveis.
 • Planificació, control i avaluació en serveis públics.
 • Gestió i resolució d'expedients administratius.
 • Estudis estadístics.
 • Gestió documental en serveis administratius.
 • Assessorament en opinió pública.
 • Docència en organització administrativa.


Sortides professionals

Donat el seu profund coneixement de la gestió als diferents Ens Públics, el Sector Públic és un primer mercat laboral. Tenint en compte les diverses modalitats de contractació que es porten a terme en aquest àmbit, com a funcionari per oposició o concurs, interinatge o contractació laboral, amb les seves diferents modalitats. Podem mencionar:

1.- Administració de les Comunitats Europees, Administració General de l'Estat, Administració perifèrica de l'estat, Administració Autonòmica, els diversos ens que configuren l'Administració Local (diputacions, consells comarcals, ajuntaments, entitats d'àmbit metropolità), Administració de Justícia.

2.- Ens autònoms: Organismes autònoms administratius o comercials, Entitats Gestores de la Seguretat Social, agències, altres figures no autònomes (consorcis, mancomunitats...), empreses públiques, empreses d'economia mixta, empreses estretament vinculades al sector públic (companyies del gas, aigua, telefonia, telecomunicacions...).

3.- Organismes institucionals: Sindicatura de Comptes, Sindicatura de Greuges, consells consultius, Secretaria del Parlament.

Un segon mercat és l'anomenat tercer sector, de natura privada però molt vinculat a l'esfera pública:

4.- Organitzacions no governamentals, associacions cíviques diverses, centres d'estudi o recerca, patronats, fundacions.

5.- Altres organitzacions de l'esfera pública: partits polítics, sindicats, associacions empresarials, gremis, col·legis professionals, grups organitzats (consumidors, ecologistes...).

Com a tècnic de gestió, troba un tercer mercat en el sector privat en unitats econòmiques, de recursos humans, d'anàlisi tècnic:

6.- Tant en empreses contractants amb el Sector Públic (contractistes d'obres públiques, de subministres), concessionàries de serveis públics, com en la resta del sector industrial i de serveis (en especial: gestories, consultores, assessories fiscals i tributàries).


Àmbits de treball

En termes generals, Sector Públic i Sector Terciari.

En especial:

 • Administració pública europea, estatal, autonòmica i local.
 • Empreses públiques, organismes autònoms i tot tipus d'ens administratius.
 • Empresa privada vinculada o que treballi per al sector públic, assegurances, mútues de previsió social.
 • Organitzacions no governamentals.
 • Partits polítics i organitzacions sindicals o patronals.
 • Associacions, fundacions i col·legis professionals.
 • Gabinets d'advocats, procuradors, notaris i gestors administratius.
 • Centres d'ensenyament relacionats amb organització i gestió administrativa.


Perspectives

Els estudis de gestió i administració pública estan força consolidats en el panorama universitari espanyol i català. La detecció de la necessitat d'aquest nou perfil, que pot aportar innovació i millora a la nostra realitat administrativa, facilita l'extensió i la consolidació d'aquests estudis. Actualment, tenim més de 20 centres universitaris que ofereixen aquesta diplomatura: Almeria, Barcelona, Burgos, Cadis, Carlos III, Castella-la Manxa, Complutense, Extremadura, Internacional de Catalunya, Jaén, Jaume I, Lleó, Màlaga, Múrcia, Oviedo, Pompeu Fabra, Rey Juan Carlos, Salamanca, Vigo i Saragossa.

Pel que fa a la demada d'aquest perfil professional, segueix en augment gràcies a la forta implantació tant de l'administració pública al nostre país, com del cada vegada més gran tercer sector, que engloba tant empreses privades que treballen per a les administracions públiques, com organismes no governamentals que necessiten personal amb profunds coneixements del sector públic.


Observacions

Els elements clau d'aquests estudis:

- Extensió dels estudis de gestió i administració pública a escala nacional.
- Perfil de formació nou i adient per al mercat de treball, tant al tercer sector com a l'empresa privada de serveis, tal com es veu a les taxes d'inserció laboral.
- Durada de tres anys compatible amb segons cicles universitaris i amb cursos de postgrau.
- Increment de l'adaptació dels temaris de les oposicions de l'administració pública al contingut de la formació multidisciplinària de gestió i administració pública.


  CURS
2012-2013
Banner estudi
INSTITUCIONS D'INTERÈS
 
Institucions d'interès
Podeu visitar els webs de les següents institucions on trobareu referències sobre ocupació en els sector públic: Ministeri d'Administracions Públiques, Generalitat de Catalunya, Diputació de Barcelona, Diputació de Tarragona, Diputació de Lleida, Diputació de Girona, ajuntaments, consells comarcals, entitats metropolitanes, mancomunitats de municipis, associacions i federacions de municipis.
http://www.gencat.net
 
Altres institucions d'interès
També és recomanable que consulteu els webs d'empreses concesionaries de serveis i obres públiques, associacions, fundacions, col.legis professionals, així com dels diferents agents socials: sindicats, patronal, partits polítics i organitzacions no governamentals.
 
Senat
http://www.senado.es
 
Congrés dels Diputats
http://www.congreso.es
 
Porta 22
Espai de noves ocupacions
Telèfon:93 401 98 99 Fax:93 401 98 97
Correu electrònic:porta22@barcelonactiva.es
http://www.porta22.com
  CURS
2012-2013
Banner estudi
Avís legal | Sobre el web | © 1995-2008 Generalitat de Catalunya