Generalitat de Catalunya

Inici > Avaluaciķ

8. L'Avaluació del Pla

8.1. Introducció

Per garantir una bona aplicació del Pla de recerca i innovació, és necessari establir els sistemes adequats de seguiment i avaluació de les accions previstes i del conjunt del Pla. L'objectiu de l'avaluació del Pla rau a aconseguir una millora de les polítiques de recerca i innovació a Catalunya amb un control sistemàtic, independent (objectiu) i professionalitzat a partir d'indicadors que permetin determinar si els recursos públics per al foment de la recerca i la innovació s'empren per complir els objectius establerts en el Pla i en els programes i les convocatòries específiques.

Els esforços invertits en la producció i explotació del coneixement han de servir per a les necessitats i els interessos de la societat i revertir efectivament i eficaçment en aquesta. Així, avaluant el Pla es podrà millorar la política científica i tecnològica, i reconduir o corregir els aspectes que s'hagin mostrat millorables o no eficients d'acord amb les necessitats de recerca i innovació d'aquest país.

En síntesi, és imprescindible disposar d'un bon sistema d'avaluació per portar a terme una política de recerca i innovació transparent i rigorosa, que sigui eficaç en la satisfacció dels objectius particulars de cada programa i dels vinculats amb el conjunt del sistema de recerca i innovació. D'aquesta manera, en el Pla de recerca i innovació 2005-2008 es reforçaran molt els sistemes i mecanismes d'avaluació de la política de recerca i innovació inclosos en els anteriors plans de recerca i d'innovació. En aquest sentit, s'impulsaran les activitats d'avaluació que porten a terme els organismes que hi ha i es crearà l'Agència Catalana d'Avaluació, independent i professionalitzada, que, en coordinació amb el conjunt d'organismes, permetrà complementar l'avaluació de la política científica i tecnològica.

Es garantirà, així mateix, un bon sistema d'avaluació que permeti determinar l'efectivitat de les mesures dirigides a promoure la igualtat real i efectiva de dones i homes en les àrees d'intervenció del Pla.

 

8.2. El sistema d'avaluació del Pla

L'avaluació de les activitats de recerca i innovació es farà en diferents nivells i moments. Els nivells bàsics que es distingeixen són l'avaluació de projectes i de convocatòries, de programes i l'avaluació global del Pla.

  1. L'avaluació de projectes i convocatòries

El procés d'avaluació començarà a nivell micro amb l'avaluació de projectes. Inclou l'avaluació ex_ante de les propostes amb l'establiment dels criteris i dels indicadors que permetin seleccionar els projectes que estiguin més ben situats amb relació als objectius de la convocatòria. Amb aquesta avaluació es determina la pertinència del projecte i la qualitat dels objectius, del mètode de treball i dels resultats previstos. Així mateix, s'establiran indicadors d'avaluació a mitjà termini, que es mesuraran durant l'execució del projecte, amb l'objecte de comprovar el compliment de les activitats i els objectius previstos i introduir les modificacions necessàries. També es portarà a terme una avaluació ex_post, una vegada finalitzat el projecte, a fi de determinar-ne l'èxit així com avaluar els resultats, els efectes i les repercussions que ha produït.

En la definició concreta dels indicadors de control i avaluació hi intervindran les entitats relacionades directament amb la planificació i gestió de cada una de les convocatòries que estaran incloses en els programes i subprogrames del Pla. L'avaluació dels projectes requereix combinar dos tipus de criteris i indicadors. El primer grup d'indicadors té un caràcter quantitatiu i es refereix a la capacitat i qualitat de la recerca i la innovació de l'investigador o la investigadora, els grups de recerca o l'empresa corresponents; el segon grup serveix per valorar la rellevància, el caràcter innovador i la qualitat del projecte. Per a aquesta valoració es recorrerà a experts en el camp específic de la recerca i la innovació amb garanties d'independència.

Per a cada convocatòria s'establiran els indicadors de control i d'avaluació a mitjà termini i ex_post a fi de determinar quin ha estat el seu funcionament i si s'han complert els objectius per als quals va ser elaborada. En la definició d'aquests indicadors hi intervindran les entitats relacionades directament amb la planificació i gestió de cada una de les convocatòries que estaran incloses en els programes i subprogrames del Pla.

  1. L'avaluació de programes

Per a cada programa del Pla s'han definit els objectius específics i un conjunt d'indicadors de referència per analitzar l'evolució dels aspectes específics del sistema de recerca i innovació en els quals incideix el programa. Els indicadors aportaran informació sobre l'estat de la situació en els temes objecte del programa i també tenen una funció anticipatòria sobre possibles programes i estructures necessàries de nova creació.

  1. El seguiment i l'avaluació globals del Pla

El seguiment i l'avaluació globals del Pla es faran mitjançant un conjunt d'indicadors, instruments i organismes. Així, s'elaboraran dos informes periòdics, el primer de seguiment del Pla i el segon d'anàlisi de l'evolució del sistema de recerca i innovació. Aquests informes es complementaran amb les actuacions que les agències d'avaluació de recerca de la Generalitat considerin necessàries, amb l'actuació d'una comissió internacional d'avaluació i amb l'avaluació final de l'efecte del Pla sobre el sistema de recerca i innovació i sobre el creixement i el benestar econòmics de Catalunya.

Memòria anual del Pla de recerca i innovació

Cada any s'elaborarà una memòria de seguiment de les accions i els programes del Pla en la qual s'integren els indicadors definits per a cada programa d'actuació. Aquesta memòria, coordinada pel CIRIT, permetrà valorar la bona execució del Pla i el compliment dels objectius establerts.

Informe del sistema de recerca i innovació

També s'elaborarà un informe sobre l'evolució dels indicadors del sistema de recerca i innovació per supervisar-ne la situació i l'evolució i avaluar les repercussions i l'efecte del Pla. Aquest informe inclourà, com a mínim, dos grups d'indicadors. El primer grup està format per indicadors globals i fàcilment comparables que serveixen per fer un examen anual de la situació actual de Catalunya i dels objectius del Pla i en què es fa una comparació amb Espanya, la Unió Europea i les regions capdavanteres innovadores. El segon grup té un caràcter complementari, està integrat per fonts estadístiques diferents també relacionades amb accions del Pla i conté informació sobre recursos, resultats, l'articulació del sistema (transferència de coneixement i tecnologia) i la participació en convocatòries competitives de programes de l'Administració general de l'Estat i de la Comissió Europea. El seguiment i l'anàlisi del sistema de recerca i innovació requereixen millorar molt la informació estadística disponible. Per això, durant el procés d'elaboració del Pla es va crear un grup de treball conjunt de l'IDESCAT, el DURSI i el CIDEM , l'objectiu del qual és avançar en la qualitat i en la disposició de la informació referent al sistema de recerca i innovació, i situar el desenvolupament d'aquestes estadístiques en consonància amb el paper central que ocupa la política de foment de la recerca i la innovació.

Comissió internacional d'avaluació

Per garantir una avaluació independent i amb alts nivells de qualitat, es crearà una comissió d'avaluació formada majorment per experts internacionals. Tindrà com a finalitat avaluar el funcionament del Pla abans del segon any de vigència i proposar, en cas que sigui necessari, mesures i accions per millorar les polítiques de foment de la recerca i la innovació del Govern de la Generalitat de Catalunya.

Avaluació final

Un cop acabat el Pla, es portarà a terme una avaluació per determinar els resultats assolits així com els efectes i les repercussions que s'han produït. Aquesta avaluació inclourà l'anàlisi dels efectes quantitatius i qualitatius sobre els receptors directes de les accions, l'estudi del caràcter addicional de les seves activitats de recerca i innovació, els efectes sobre altres agents derivats de la possible existència d'economies externes i les conseqüències globals sobre el conjunt de l'economia. L'avaluació final és fonamental per determinar els possibles beneficis de la política i per aprendre de l'experiència. Per portar a terme aquesta avaluació és necessari disposar d'informació abundant i que l'avaluació, com el Pla, sigui una part integrant de la política científica i tecnològica.