Generalitat de Catalunya

Inici > Pressupost

7. Pressupost i finançament

L'aposta clara i decidida del Govern per potenciar Catalunya com a societat del coneixement, una societat avançada socialment i culturalment, i la necessitat de crear una economia moderna i competitiva es palesen en un esforç pressupostari molt important amb l'objectiu de dotar dels recursos necessaris els diferents programes presentats. Per això, els recursos destinats al Pla de recerca i innovació 2005-2008 seran 860 milions d'euros, que són el pressupost de la Direcció General de Recerca del Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació (DURSI) i del Departament de Treball i Indústria (Secretaria d'Indústria i Energia, i CIDEM); executors principals del Pla.

Tanmateix, a aquesta quantitat també s'hi ha de sumar el pressupost que el DURSI destina a les universitats públiques catalanes, concretament a recerca, mitjançant el contracte programa (programa de suport a la recerca, apartat 4.1.1.) i que depèn dels resultats de les universitats sobre diferents indicadors (sexennis i publicacions, entre altres). A més, cal tenir present que, atès que les universitats són institucions que tenen per finalitat la recerca, també cal tenir present una part del salari del professorat (40%) i del personal administratiu i de serveis (20%) com a pressupost destinat al foment de la recerca i el desenvolupament (Manual de Frascati, OCDE). Segons això, una estimació conservadora del pressupost del DURSI per a la recerca universitària en el període 2005-2008 ve a ser de 800 milions d'euros.

Igualment, val a dir que, tal com consta a la taula 2 de l'annex del Pla, a més del DURSI i el Departament de Treball i Indústria, els altres departaments de la Generalitat també inverteixen en recerca, desenvolupament i innovació. Destaca, en aquest sentit, el Departament de Salut, que l'any 2003 va finançar la recerca i el desenvolupament en biomedicina per valor de 66 milions d'euros (darreres dades disponibles en redactar el Pla). Això no obstant, aquestes són dades de despesa executada i que no consten en un epígraf específic de recerca en els pressupostos de cada departament; per aquesta raó, no s'han considerat en el quadre de més avall. Amb tot, la inversió existeix i cal tenir-la present, atès que en la creació i consolidació de centres i infraestructures de recerca, tot i ser el DURSI qui hi destina més diners, també els altres departaments, amb el de Salut al capdavant, aporten finançament per als contractesprograma i el manteniment de centres, instal·lacions i infraestructures (vegeu la taula 2 de l'annex).Una translació d'aquesta despesa per al període 2005-2008, excloent el DURSI i el DTI, correspondria aproximadament a 400milions d'euros. En total, tenint en compte els recursos directes i indirectes, el PRI representarà una inversió d'uns 2.000 milions d'euros.

Amb relació a les actuacions incloses en aquest Pla dedicades a incrementar la innovació empresarial, també es preveu recórrer a fons públics addicionals provinents de l'Estat i la Unió Europea, així com d'altres institucions públiques i del sector privat.Durant els quatre anys del Pla aquests recursos addicionals s'estimen en 7.832 milions d'euros (2.400 de provinents dels programes PROFIT, dels programes del CDTI, del sisè i setè programa marc així com d'altres programes europeus i els 5.432 restants, d'empreses i ens privats).

 

PRESSUPOST DEL PLA DE RECERCA I INNOVACIÓ 2005-2008

Quadre resum (xifres en milers d'euros)

ACTUACIONS PRIORITÀRIES
ORGANISME
RESPONSABLE
ORGANISME GESTOR
2005
2006
2007
2008
TOTAL
Actuacions transversals
132.411
153.850
173.126
189.569
648.956
Programa de suport a la recerca
DURSI/DGR
AGAUR
36.164
39.787
43.000
50.000
168.951
Programa de personal de recerca

DURSI/DGR

AGAUR/ ICREA
27.370
31.092
36.000
44.000
138.462
Programa de centres i infrastructures de recerca
DURSI/ DGR
DURSI
40.174
52.102
61.000
60.000
213.276
Programa de suport a la transferència
de tecnologia i coneixement
DTI/SIE
CIDEM
17.110
18.554
20.034
21.645
77.343
Programa de foment a la innovació
DTI/SIE
CIDEM
10.883
11.595
12.360
13.181
48.019
Programa de suport financer
DTI/DEiF
CIDEM/ICF/AVALIS
710
721
732
743
2.905
Actuacions complementàries
19.663
21.053
22.598
24.928
88.242
Programa de mobilitat, cooperació i internacionalització
DURSI/DGR
3.712
4.349
5.000
6.000
19.061
Programa de foment i comunicació
de la cultura científica i tecnològica
DURSI/DGR
TOTS
896
896
1.000
1.500
4.292
Programa de foment
de l'emprenedoria
DTI/SIE
CIDEM
5.435
5.707
5.992
6.292
23.426
Iniciativa pel foment de la innovació
a l'administració
TOTS
TOTS
9.400
9.870
10.364
10.882
40.515
Programa de coordinació i atracció de recursos estatals i europeus
TOTS
TOTS
220
231
243
255
948
Estratègia sectorial i tecnològica
DTI/SIE
SIE/CIDEM
28.500
29.925
31.421
32.992
122.839
TOTAL PLA DE RECERCA I INNOVACIÓ
180.574
204.828
227.145
247.489
860.036

El pressupost "indirecte" dels departamentes de la Generalitat de Catalunya destinat a recerca i innnovació per al període 2005-2008 és el següent:

  • DURSI part el salari del personal universitari per l'R+D: 800 milions d'euros.
  • Resta departaments (DURSI i DTI exclosos): 400 milions d'euros (amb el Departament de Salut al capdavant)

Pressupost PRI (amb recursos directes + "indirectes"): 2.000 milions d'euros.

AGAUR Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
AVALIS SGR Societat catalana d'avals tècnics i financers a PIME, autònoms i professionals
CIDEM Centre d'Innovació i Desenvolupament Empresarial
DEiF Departament d'Economia i finances
DGR Direcció General de Recerca
DTI Departament de Treball i Indústria
DURSI Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació
ICF Institut Català de Finances
ICREA

Institut Català de Recerca i Estudis Avançats

SIE Secretaria d'Indústria i Energia